فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان
right left

ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی ویژه آموزگار ابتدایی

ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی ویژه آموزگار ابتدایی
در انبار موجود نیست
تاریخ نشر:1401
قطع کتاب:رحلی
تعداد:

قیمت:

350,000تومان

قیمت نهایی:

350,000 تومان


نویسنده: مهندس مجید ذاکر

شابک:

978-600-305-203-1

غیر موجود

ارسال رایگان به سراسر ایران

پشتیبانی تلفنی

تحویل درب منزل

تضمین سلامت کالا

ویژگی‌های کتاب

ارزیابی تکمیلی در آزمون استخدامی

آموزش ارزیابی تکمیلی آموزگار ابتدایی (قسمت اول)

آموزش ارزیابی تکمیلی آموزگار ابتدایی (قسمت دوم)

آشنایی با ارزیابی تکمیلی آموزگار ابتدایی (قسمت اول)

آشنایی با ارزیابی تکمیلی آموزگار ابتدایی (قسمت دوم)

 

مصاحبۀ « بخش مصاحبه در آزمون امسال نسبت به سالهای گذشته که نامیده میشد، تغییرات زیادی داشته است . طبق دفترچه، سهم بخش ارزیابی تکمیلی از نمرۀ کل داوطلبان افزایش یافته و از 30 درصد به 60 درصد رسیده است. نکتۀ مهمی که باید مدنظر داشته باشید این است که شایستگی های مورد سنجش در این ارزیابی در هم تنیده و پیوسته هستند و نمی توان سوال ها یا فعالیت های ارزیابی مرتبط به آنها را از هم جدا کرد.

مراحل پذیرش آموزگار ابتدایی

اولین مرحله در مسیر دستیابی به شغل آموزگار ابتدایی آزمون کتبی سراسری در کل کشور است. امسال این آزمون در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1402 برگزار شد و مواد مورد آزمون شامل بر سه حیطۀ عمومی، اختصاصی و تخصصی بود. در این آزمون در هر شغل/محل تا سه برابر ظرفیت پذیرفته شد هاند. البته نمرۀ کتبی این افراد باید حداقل به اندازۀ نصف میانگین نمرۀ سه نفر اول در هر شغل/محل بوده باشد.
شما، شرکت کننده گرامی، که در آزمون فراگیر پذیرفته شده و در حال آماده شدن برای ارزیاب یهای بعدی هستید، باید توجه داشته باشید که بسیاری از مواد آزمون فراگیر در مرحلۀ بعدی، یعنی ارزیابی تکمیلی به کارتان خواهند آمد. نکته اینجاست که در آزمون فراگیر، دانش شما تنها به صورت تئوری مورد سنجش قرار گرفته است، ولی در مرحلۀ بعدی، به هر دو صورت تئوری و عملی ارزیابی خواهید شد.

 ارزیابی تکمیلی

پذیرفتـه شدگان در آزمـون مشـترک فراگیـر، بـرای مرحلـۀ ارزیابـی تکمیلـی دعوت میشوند. ایـن ارزیابـی شـامل بـر دو مرحلـه اسـت:

مرحلۀ اول: بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری داوطلب در زمان ثبت نام و بررسی ویژگی های جسمانی و روانی؛ مـدارک و مسـتندات خوداظهـاری داوطلـب معرفـی شـده و ویژگی هـای جسـمانی و روانـی، برابـر ضوابـط و مقـررات مربـوط و مفـاد دفترچـۀ آزمـون،بررسـی و در صـورت تأییـد بـه مرحلـۀ ارزیابـی تکمیلـی معرفـی خواهـد شـد.

در مرحلـۀ ثبت نـام بـرای آزمـون، شـما مـواردی را در فـرم ثبت نـام در مـورد خـود اعـام نموده ایـد. بـه عنـوان مثـال، ممکـن اسـت گفتـه باشـید کـه بومـی شهرسـتانی هسـتید، یـا از سـهمیه ای خـاص اسـتفاده کردهایـد و... در ایـن مرحلـه، اطالعاتـی کـه در فـرم ثبت نـام وارد نمودهایـد را بـا مدارکــی کــه تحویــل میدهیــد، قیــاس میکننــد و صحــت آنهــا تأییــد میشــود. در صورتیکــه تعارضــی بیــن اظهــارات شــما در فــرم ثبت نــام و مـدارک تحویلیتـان وجـود داشـته باشـد، متأسـفانه قـادر بـه ادامـۀ مسـیر و شـرکت در ارزیابـی تکمیلـی نخواهیـد بـود.
مرحلـۀ دوم: پـس از آنکـه اسـناد و مـدارک و ویژگیهـای جسـمانی بررسـی و تأییـد شـد، در مرحلـۀ ارزیابـی تکمیلـی، صالحیتهـا و شایسـتگی هایِ معلمـی داوطلبـان توسـط مراکـز ارزیابـی آمـوزش و پـرورش مورد سـنجش قـرار خواهـد گرفت.

گزینش

گزینـش داوطلبـان، همزمـان بـا شـروع ارزیابـی تکمیلـی آغـاز میشـود. نحـوۀ انجـام گزینـش را قانـون »گزینـش معلمـان و کارکنـان آمـوزش و پـرورش« تعییـن کـرده اسـت. بـه بندهایـی از ایـن قانـون توجـه کنیـد:
مـاده 2 - ضوابـط عمومـی گزینـش اخالقـی، اعتقـادی و سیاسـی کارکنـان آمـوزش و پـرورش، و... عـلاوه بـر داشـتن شـرایط عمومـی اسـتخدام،)صالحیــت علمــی و توانائیجســمی و روانــی(، بــه قــرار ذیــل اســت:
1-  اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
مباحث کلی و مقدماتی ارزیابی تکمیلی 11
2-  التزام عملی به احکام اسالم.
3-  اعتقاد و التزام به والیت فقیه، نظام جمهوری اسالمی و قانونی اساسی.
4-  عدم اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق.
5-  عـدم سـابقه وابسـتگی تشـکیالتی، هـواداری از احـزاب و سـازمانها و گروههائـی کـه غیـر قانونـی بـودن آنهـا از طـرف مقامـات صالحـه اعـام شـده و یـا میشـود مگـر آن کـه توبـه ایشـان احـراز شـود.
6-  عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
7-  عدم اعتیاد به مواد مخدر.
مـاده 16 - هیـأت مرکـزی موظـف اسـت حداکثـر ظـرف سـه مـاه از زمـان دریافـت مـدارک و امکانـات الزم از مراجـع مربـوط، امـور گزینشـی افـراد موضـوع اینقانـون را قبـل از ورود بـه انجـام رسـانده و نتایـج را اعـام نمایـد. در مـوارد عـدم تکمیـل ظرفیـت و حـوادث غیـر مترقبـه ایـن مـدت حداکثـر تـا دو مـاه بـا موافقـت هیـأت عالـی گزینـش قابـل تمدیـد اسـت.
مطابـق بـا مـادۀ 16 ایـن قانـون، نتیجـۀ گزینـش بایـد حداکثـر ظـرف سـه مـاه اعـام شـود. در مـورد آزمـون اسـتخدامی سـال ،1402 در دفترچـه ذکـر شـده اسـت کـه نتیجـۀ اولیـه بـر اسـاس ایـن مـاده اعـام میشـود ولـی نتیجـۀ نهایـی قبـل از اتمـام دورۀ مهارتآمـوزی و صـدور حکـم اسـتخدامی اعـام خواهـد شـد.

 مهارت آموزی

افــرادی کــه آزمــون فراگیــر مشــترک و ارزیابــی تکمیلــی و گزینــش اولیــه را بــا موفقیــت پشــت ســر بگذارنــد، وارد دورۀ مهارت آمــوزی یک ســاله خواهنـد شـد. ایـن دوره در دانشـگاه فرهنگیـان برگـزار میشـود و صـدور حکـم اسـتخدامی منـوط بـه کسـب موفقیـت در آن اسـت. از آنجـا کـه خواننـدۀ ایـن کتـاب در مرحلـۀ ارزیابـی تکمیلـی اسـت و دورۀ مهارت آمـوزی در حـال حاضـر بـرای ایشـان در اولویـت نیسـت،. پــس از توفیــق در ارزیابــی تکمیلــی، شــرایط و نحــوۀ اجــرای دورۀ مهارت آمــوزی را بــه دقــت بررســی نماییــد.
نکتـه ای کـه بایـد بدانیـد ایـن اسـت کـه مجمـوع نمـرات هـر دو آزمـون برابـر بـا 1000 اسـت. از ایـن مقـدار400 نمـره متعلـق بـه آزمـون مشـترک فراگیـر و 600 نمـره متعلـق بـه ارزیابـی تکمیلـی اسـت. داوطلبـان، بـرای پذیـرش نهایـی بایـد در مجمـوع حداقـل 470 از 1000 نمـره را دریافـت کننـد.
بـا بررسـی نمـرات، متوجـه میشـوید کـه حداقـل نمـره بـرای هـر درس 20 و حداکثـر نمـره نیـز 64 اسـت. از سـوی دیگـر نـوع ابـزار در تمامـی شایسـتگی ها کانـون ارزیابـی اسـت، البتـه در دو مـورد یعنـی »بـاور و التـزام عملـی بـه ارزشهـای اسـامی، ملـی و انقالبـی و روحیـۀ جهـادی« و همینطـور »رعایـت آداب و اخـاق اسـامی و آراسـتگی پوشـش و ظاهـر بسیار مهم است

برخی نکات کلی و عمومی

اولیــن برداشــت هایی کــه ارزیــاب از متقاضــی بــه دســت مــی آورد، مربــوط بــه نشــانه ِ های ظاهــری متقاضــی میباشــد. منظــور از ظاهــر، لبــاس،حـرکات و گفتـار متقاضـی اسـت. بایـد توجـه داشـته باشـید کـه ایـن نشـانه ها بـه دلیـل غیـرارادی و طبیعـی بـودن، بیشـتر از مطالبـی کـه بیـان
میکنیــد، قابــل اتــکاء هســتند و تأثیــر باالیــی در قضاوت هــا در مــورد شــما خواهنــد داشــت.
لبـاس: لبـاس و پوشـش بایـد هماهنـگ بـا فرهنـگ محیـط کار و شـغل شـما باشـد. لبـاس، نشـانگر شـخصیت اجتماعی-حرفـهای و ویژگی هـای ِ فردی-اعتقــادی انســان اســت. از لبــاس و پوشــش افــراد میتــوان نظــم یــا شــلختگی، ســلیقه و درک تناســب های زیبایــی، آگاهــی از حیطه هــای اجتماعی-اعتقــادی و تعاریــف ســازمانی را تشــخیص داد. بنابرایــن نــوع لبــاس و پوشــش شــما، قبــل از اینکــه کالمــی صحبــت کنیــد، اطالعــات
زیـادی را در اختیـار مصاحبـه کننـده قـرار میدهـد کـه حتـی میتوانـد در رونـد و مسـیر مصاحبـه تأثیرگـذار باشـد. بـه عنـوان توصیـۀ کلـی، شـما بهتـر اسـت سـطح اسـتاندارد و معمـول در محیـط مدرسـه را در نظـر بگیریـد و اندکـی اسـتاندارد باالتـر را بـرای پوشـش خـود در جلسـۀ مصاحبـه رعایـت کنیـد. در ویدئوهـای ضمیمـۀ کتـاب، بـه پوشـش مدرسـین توجـه کنیـد، آنهـا نمونه هـای مناسـبی بـرای شـناخت اسـتاندارد پوشـش هسـتند.
آداب رفتـاری: ِ هنـگام ورود بـه محـل ارزیابـی تکمیلـی و سـپس جلسـات ارزیابـی، قبـل از اینکـه ارزیابـی آغـاز شـود، شـما بـا افـرادی برخـورد میکنیــد، فرمــی پــر میکنیــد، مدارکــی تحویــل میدهیــد و بــا حاضریــن ســام و شــاید احوالپرســی میکنیــد. از همینجــای کار، طــرز نــگاه شــما، کلماتــی کــه بــه کار میبریــد، راه رفتــن و حــرکات بدنتــان، نحــوۀ نشســتن یــا ایســتادن شــما، همگــی بــه شــکل خــودآگاه یــا ناخــودآگاه ِ برداشـت ارزیابهـا را در مـورد شـما شـکل میدهـد. اینکـه چقـدر در برخـورد بـا دیگـران بـه عنـوان انسـانهایی ماننـد خودتـان، راحـت و صمیمـی و در عیـن حــال، آگاه بــه آداب و رفتـار اجتماعـی هسـتید؛ چگونـه بـه شـکل همزمـان بـرای خـود و دیگـران احتـرام قائـل میشـوید؛ در هنـگام نشسـتن، ایسـتادن یـا راه رفتـن، وقـار در عیـن افتادگـی داریـد؛ از الفاظـی محترمانـه و در عیـن حـال صمیمـی اسـتفاده میکنیـد؛ حضـور در محیطـی ناآشـنا و برخـورد بـا افـرادی جدیـد تأثیـری بـر آرامـش فکـری شـما گذاشـته اسـت یـا نـه؟ همـۀ ایـن فاکتورهـا بـه صـورت ناخـودآگاه اطالعاتـی را در مـورد شـما بـه ارزیابـان ارائـه میدهنـد.
نحـوۀ سـخن گفتـن: صـدا و لحـن شـما هنـگام سـخن گفتـن، پیامهـای بسـیاری بـرای مخاطـب ارسـال میکنـد. آرام و آهسـته صحبـت کـردن، ممکـن اسـت، نشـانهای از عـدم اعتمادبهنفـس یـا حتـی مخفـیکاری محسـوب شـود. صحبـت بـا صـدای بیـش از انـدازه بلنـد نیـز عـاوه بـر آزار دهنـده بـودن، نشـانه ُ هایی از غـرور و خودمحـوری در خـود دارد. کند صحبـت کـردن، مـی توانـد از عـدم اطمینـان یـا کنـدی فرآیندهـای ذهنـی حکایـت کنـد و در مقابـل، تنـد صحبـت کـردن، میتوانـد ناشـی از عـدم تمرکـز و عـدم توجـه بـه مخاطـب باشـد. پـس صحبـت بـا صدایـی مالیـمو سـرعتی مناسـب بهتریـن تأثیـر را خواهـد داشـت. 
زبـان بـدن: زبـان بـدن یکـی از فاکتورهـای ناخـودآگاه و قابـل اعتمـاد در تشـخیص ویژگی ِ هـای شـخصیتی افـراد اسـت. نحـوۀ حرکـت دسـت ها و پاهـا یـا نحـوۀ قرارگیـری آنهـا در هنـگام صحبـت کـردن و یـا هنـگام گـوش دادن، نشـانه های قابـل اعتمـادی بـرای ارزیابـی شـخصیتی هسـتند.ِ چگونگــی نشســتن بــر روی صندلــی یــا ایســتادن در مقابــل میــز مصاحبهکننــده نیــز اطالعاتــی در مــورد فــرد ارائــه میدهنــد. در همــۀ ایــن
موقعیتهــا بهتــر اســت حالتــی بــاز و پذیرنــده داشــته باشــید و حــرکات دســتهایتان هماهنــگ بــا ســخنانتان و یــا ســخنان و عکس العمل هــای مخاطبتـان باشـد. اگـر بتوانیـد وضعیـت بـدن و حـرکات خـود را بـا وضعیـت بـدن و حـرکات مخاطـب هماهنـگ کنیـد.

موارد بسیار زیاد اند برای مطالعه کاملتر و عمیقتر شما میتوانید کتاب انتشارات چهارخونه را تهیه نمایید بیشک این کتاب بهترین کتاب در این زمینه است با آرزوی موفقیت برای شما دوستان عزیز

شاید شما اینها را هم دوست داشته باشید.

ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی ویژه آموزگار ابتدایی
ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی ویژه آموزگار ابتدایی

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

اشتراک در
اطلاع از
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
صادق
8 ماه قبل

سلام آیا بعد خرید امکان دریافت فایل پی دی اف کتاب هست؟