فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

right left

فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش

فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش
در انبار موجود نیست
تعداد:

قیمت:

240,000تومان

قیمت نهایی:

240,000 تومان


غیر موجود

ارسال رایگان به سراسر ایران

پشتیبانی تلفنی

تحویل درب منزل

تضمین سلامت کالا

ویژگی‌های کتاب

فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش

فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش هنرستان شامل 11 ساعت فلیم آموزشی که به صورت نکته به نکته توسط استاد علیرضا ابراهیم قزوینی برای شما عزیزان آماده شده است که شامل کلیه مباحث حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش هنرستان به همراه حل تست های کنکور برای درک و فهم هرچه بیشتر مباحث تدریس شده می باشد.

فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی با تدریس استاد علیرضا ابراهیم قزوینی شامل توضیحات کامل در مورد مباحث حسابداری عمومی مقدماتی به همراه حل تست و توضیح کامل در مورد هر تست می باشد. شما با استفاده از این فیلم آموزشی به راحتی می توانید کلیه مباحث حسابداری عمومی مقدماتی را آموخته و با نمونه تست ها و سوالات این درس آشنا شوید.

علاوه بر فیلم حسابداری عمومی مقدماتی که شامل کلیه مباحث و پودمان های درس حسابداری عمومی مقدماتی می باشد، شما می توانید از فیلم های آموزشی دروس دیگر حسابداری که شامل : حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی ، حسابداری اموال و انبار، حسابداری خرید و فروش، حسابداری حقوق و دستمزد، حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی، حسابداری بهای تمام شده مالیاتی و دانش فنی تخصصی حسابداری نیز استفاده بفرمایید و با مباحث و نمونه تست های این دروس آشنا شوید.

فیلم های آموزشی انتشارات چهارخونه با تدریس اساتید برجسته و مطرح کشور منبع بسیار مناسبی برای کنکور شما عزیزان می باشد زیرا این کتاب ها کاملا مطابق با استانداردهای کنکور طراحی شده است. با استفاده از این فیلم های آموزشی می توانید به دروس حسابداری کاملا مسلط شده و درصد قبولی کنکور خود را به راحتی بالا برده و موفقیت تحصیلی خود را تضمین کنید.

فهرست مطالب

فصل اول : عملکرد مالی مؤسسه

 • مفهوم و تعريف حسابداری
 • اصطالحات حسابداری
 • معادلۀ اساسی حسابداری
 • رويدادهای مالی
 • ماهيت حسابها
 • رشته های تخصصی حسابداری
 • استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری
 • دورۀ مالی
 • فعالیت مالی (رویداد مالی)
 • چرخــه حســابداری (دورۀ عمــل حسابداری)
 • اسناد و دفاتر حسابداری (مطالعه آزاد) 
 • اصول و مفاهيم اوليه حسابداری
فصل دوم : ثبت و گزارش حساب ها
 • تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
 • اصول و نحوۀ تنظیم سند حسابداری (ثبــت رویدادهــای مالی در ســندحسابداری)
 • دفاتر قانونی
 • دفتر روزنامه
 • دفتر كل
 • تراز آزمايشی
 • دفتر معين 
 • مثال جامع
 • فهرســت حســابها و كدگــذاری حسابها
 • ثبت درآمدها و هزينه ها درمؤسســات خدماتی
 • برداشت صاحب سرمايه
فصل سوم : تهیه صورت های مالی
 • صورت سود و زيان
 • صورت سرمايه
 • ترازنامه (صورت وضعيت مالی) 
 • تهیۀ گــزارش از مانده حســابها در پایان دورۀ مالی
 • ماهیت ماندۀ حسابها
فصل چهارم : عمليات حسابداری در مؤسسات بازرگانی
 • حساب خريد
 • ثبت حساب های خريد 
 • پرداخت وجه خريدهای نسيه 
 • انواع تخفيفات و برگشت از خريد كالا و نحوۀ ثبت آن
 • حساب فروش
 • ثبت حساب های فروش
 • دريافت وجه فروش های نسيه
 • انواع تخفيفات و برگشت از فروش كالا و نحوۀ ثبت آنها
 • موجودی كالا وحساب های مربوطه 
 • انبارگردانی موجودی كالا
 • روش های ارزيابی موجودی كالا
 • اثر تغييــرات موجودی كالا بر ســود مؤسسه
 • گزارش مانــدۀ حســاب های خريد و فروش در پايان دورۀ مالی
 • روش ثبــت دائمــی موجــودی كالا (مطالعه آزاد)
 • ارزيابی موجــودی كالا در روش ثبت دائمی (مطالعه آزاد)
 • محاسبۀ بهای تمام شدۀ كالای فروش
 • رفته با استفاده از روش شناسايی ويژه (مطالعه آزاد)
 • محاسبۀ بهای تمام شدۀ كالای فروش
 • رفتــه بــا اســتفاده از روش ميانگين موزون (مطالعه آزاد)
 • محاسبۀ بهای تمام شدۀ كالای فروش رفته با اســتفاده از روش اولين صادره از اولين وارده (FIFO) (مطالعه آزاد)
 • محاسبۀ بهای تمام شدۀ كاالای فروش رفته با استفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده (LIFO) (مطالعه آزاد)
فصل پنجم : اسناد تجاری
 • مفهوم اسناد تجاری
 • چک 
 • سفته 
 • برات
 • ثبــت ســفته در دفاتر حســابداری صادر‌کننده سفته
 • ثبــت ســفته در دفاتر حســابداری دریافت کنندۀ سفته
 • سفتۀ موجود در صندوق
 • تجدید یا تعویض سفته
 • ارسال سفته به بانک جهت وصول
 • تنزیل سفته (فروش سفته به بانک)
 • نکول سفته
 • صدور سفته جهت تضمین
 • تفاوتهای چک، سفته و برات
فصل ششم : عملیــات حســابداری مربــوط بــه تنخواه گردان، صندوق و بانک
 • حساب صندوق
 • ثبت های حسابداری صندوق
 • كنترل ماندۀ واقعی صندوق با دفاتر و ثبت مغايرات مربوطه
 • حساب بانك
 • ثبت عملیات مالی در حساب بانك
 •  كنترل مغايرات بانكی و تهيۀ صورت مغايرت بانكی
 • اقلام باز
 • تهيۀ صورت مغايرت بانكی و محاسبۀ موجودی واقعي
 • مراحل تهيۀ صورت مغايرت بانکی
 •  اقلامی که در دفاتر شــرکت يا بانک اشتباه ثبت شده اند
 • ثبــت اصلاحات مغايــرات بانكی در دفاتر شركت
 • روش محاسبۀ موجودی بانك از مانده دفتر
 • روش محاســبۀ موجودی بانك طبق صورت حساب بانك
 • حساب تنخواه گردان
 •  ثبــت عملیــات مالــی در حســاب
 • تنخواه گردان
فصل هفتم : صالح (تعدیل) حساب ها
 • انواع حساب ها 
 • اصلاح حساب ها در طول دورۀ مالی
 • اصلاح حساب ها در پایان دورۀ مالی 
 • تهيۀ تراز آزمايشی اصلاح شده
فصل هشتم : بستن حساب ها در پایان دوره مالی
 • مفهوم بستن حساب ها
 • بستن حساب های موقت در پایان دوره مالی (در مؤسسات خدماتی)
 • بستن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی
 • تهيۀ تراز آزمايشی اختتامی
 • انتقال حساب های دائمی به سال بعد
 • افتتاح حســاب های دائمی در ابتدای
فصل نهم : مفروضات و اصول حسابداری
 • مفاهيم اساسی حسابداری
 • الف) مفروضات حسابداری
 • ب) اصول حسابداری
 • ج) ميثاق ها يا اصول محدودكننده
 • ويژگي ها و خصوصيات كيفی اطلاعات حسابداری
 • تضاد بين ويژگيهای كيفی اطلاعات حسابداری
 • استانداردهای حسابداری
فصل دهم : به کارگیری رایانه در حسابداری
 • آشنايي با سيستم كامپيوتر
 • ساختار كامپيوتر
 • نرم افزارهای حسابداری
 • زمينه هــای اســتفاده از نرم افزارهای برنامه حسابداری
 • انــواع سيســتمها و نــرم افزارهــای حسابداری
 • اصول نصب سيستم های مالی 
 • ويژگيهــای كاربردی يك نــرم افزار حسابداری
 • اصول ثبت حساب ها (افتتاح حسابها با مانده یا بدون مانده قبلی)
 • ثبت اسناد حسابداری
 • اصول ايجاد شماره سند موقت و دائم
 • وارد كــردن كــد در ثبــت اســناد حسابداری
 • اصول تهيه گزارش های حسابداری
 • گزارش دفتر روزنامه و دفتر کل
 • گزارش تراز كل و ويژه
 • گــزارش دفتر معين یــا كارت معين حسابداری
 • گزارش دفتــر معیــن (كارت معين)
 • اسناد دريافتنی و پرداختنی
 • گزارش ترازنامه
 • گزارش های دارايی 
 • اصول پشتيبانی از سيستم و نگهداری آن
 • رمزگذاری در سيستم
 • ايجاد قفل سخت افزاری
 • اصول چاپ گزارشات
فصل یازدهم : به کارگیری نرم افــزار EXCEL در عملیات حسابداری
 • آشنايی با صفحه گسترده
 • آشنايی با انواع مختلف داده ها
 • ابزارهــا و نوارهای موجــود در صفحه Excel
 • اصول استفاده از توابع

علاوه بر فیلم های آموزشی شما می توانید از کتاب های نکته به نکته و سوالات چهارگزینه ای عمومی و تخصصی انتشارات چهارخونه نیز استفاده کنید. این کتاب ها کاملا مطابق با استانداردهای کنکور می باشد و  شامل نمونه سوالات و تست های کنکور سال های گذشته  و نمونه سوالات تألیفی می باشد که منبع بسیار مناسبی برای کنکور می باشد.

معرفی کتاب
نکته به نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه

کتاب حسابداری

مجموعه سوالات چهارگزینه ای حسابداری

کتاب تست عمومی و پایه

مجموعه سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

گام به گام حسابداری

راهنمای گام به گام رشته حسابداری

نکته به نکته حسابداری

مجموعه سوالات نکته به نکته دروس حسابداری

شاید شما اینها را هم دوست داشته باشید.

فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش
فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش
فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش
فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش
فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

اشتراک در
اطلاع از
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Manhastam
2 ماه قبل

سلام من این محصول رو فوری لازم دارم لطفا بگید ۱ دونه هم ازش موجود نیست؟؟؟

مدیر
2 ماه قبل
پاسخ به  Manhastam

سلام روزتون بخیر
نه متاسفانه موجود نیست .