فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی

1
توضیحات

در این ویدئو درباره برنامه‌نویسی و میکروکنترل به صورت کامل بحث خواهد شد.

برنامه‌نویسی و میکروکنترل
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
2
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم تخت بیمارستان به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم تخت بیمارستان
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
3
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم تخت بیمارستان (بالابر الکترونیکی) به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم تخت بیمارستان (بالابر الکترونیکی)
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
4
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم تخت بیمارستان (بالابر مکانیکی) به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم تخت بیمارستان (بالابر مکانیکی)
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
5
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب و راه‌اندازی سیستم‌های برنامه‌پذیر (1) به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های برنامه‌پذیر (1)
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
6
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب و راه‌اندازی سیستم‌های برنامه‌پذیر (2) به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های برنامه‌پذیر (2)
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
7
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب و راه‌اندازی سیستم‌های برنامه‌پذیر (3) به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های برنامه‌پذیر (3)
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
8
توضیحات

در این ویدئو درباره اره کاری تئوری به صورت کامل بحث خواهد شد.

اره کاری تئوری
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
9
توضیحات

در این ویدئو درباره اره کاری عملی به صورت کامل بحث خواهد شد.

اره کاری عملی
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
10
توضیحات

در این ویدئو درباره اره کاری نظری به صورت کامل بحث خواهد شد.

اره کاری نظری
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
11
توضیحات

در این ویدئو درباره ترسیم شکل‌های دو بعدی به صورت کامل بحث خواهد شد.

ترسیم شکل‌های دو بعدی
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
12
توضیحات

در این ویدئو درباره سوراخ‌کاری عملی به صورت کامل بحث خواهد شد.

سوراخ‌کاری عملی
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
13
توضیحات

در این ویدئو درباره سوراخ‌کاری نظری به صورت کامل بحث خواهد شد.

سوراخ‌کاری نظری
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
14
توضیحات

در این ویدئو درباره سوهان‌کاری عملی به صورت کامل بحث خواهد شد.

سوهان‌کاری عملی
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
15
توضیحات

در این ویدئو درباره پرچ‌کاری نظری به صورت کامل بحث خواهد شد.

پرچ‌کاری نظری
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
16
توضیحات

در این ویدئو درباره خم‌کاری عملی به صورت کامل بحث خواهد شد.

خم‌کاری عملی
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
17
توضیحات

در این ویدئو درباره خم‌کاری نظری به صورت کامل بحث خواهد شد.

خم‌کاری نظری
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
18
توضیحات

در این ویدئو درباره جوشکاری (1) نظری به صورت کامل بحث خواهد شد.

جوشکاری (1)
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
19
توضیحات

در این ویدئو درباره جوشکاری (2) نظری به صورت کامل بحث خواهد شد.

جوشکاری (2)
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
20
توضیحات

در این ویدئو درباره جوشکاری (3) نظری به صورت کامل بحث خواهد شد.

جوشکاری (3)
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
21
توضیحات

در این ویدئو درباره جوشکاری (4) نظری به صورت کامل بحث خواهد شد.

جوشکاری (4)
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
22
توضیحات

در این ویدئو درباره جوشکاری (5) نظری به صورت کامل بحث خواهد شد.

جوشکاری (5)
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
23
توضیحات

در این ویدئو درباره جوشکاری تئوری به صورت کامل بحث خواهد شد.

جوشکاری تئوری
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
24
توضیحات

در این ویدئو درباره جوشکاری عملی به صورت کامل بحث خواهد شد.

جوشکاری عملی
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
25
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم بادامک و پیرو به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم بادامک و پیرو
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
26
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم پیچ و مهره به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم پیچ و مهره
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
27
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم تسمه و قرقره به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم تسمه و قرقره
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
28
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم چرخ‌دنده‌ای به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم چرخ‌دنده‌ای
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
29
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم چرخ و شانه به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم چرخ و شانه
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
30
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم چهار میله‌ای به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم چهار میله‌ای
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
31
توضیحات

در این ویدئو درباره مکانیزم لنگ و لغزنده به صورت کامل بحث خواهد شد.

مکانیزم لنگ و لغزنده
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
32
توضیحات

در این ویدئو درباره کلیات شبیه‌سازی مکانیزم‌ها به صورت کامل بحث خواهد شد.

کلیات شبیه‌سازی مکانیزم‌ها
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
33
توضیحات

در این ویدئو درباره معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش اول) به صورت کامل بحث خواهد شد.

معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش اول)
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
34
توضیحات

در این ویدئو درباره معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش دوم) به صورت کامل بحث خواهد شد.

معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش دوم)
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
35
توضیحات

در این ویدئو درباره معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش سوم) به صورت کامل بحث خواهد شد.

معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش سوم)
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
36
توضیحات

در این ویدئو درباره معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش چهارم) به صورت کامل بحث خواهد شد.

معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش چهارم)
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
37
توضیحات

در این ویدئو درباره معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش پنجم) به صورت کامل بحث خواهد شد.

معرفی سیستم‌های مکاترونیکی (بخش پنجم)
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
38
توضیحات

در این ویدئو درباره معرفی شبیه‌سازی مکانیزم بادامک و پیرو به صورت کامل بحث خواهد شد.

شبیه‌سازی مکانیزم بادامک و پیرو
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
39
توضیحات

در این ویدئو درباره معرفی شبیه‌سازی مکانیزم چهار میله‌ای به صورت کامل بحث خواهد شد.

شبیه‌سازی مکانیزم چهار میله‌ای
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
40
توضیحات

در این ویدئو درباره معرفی شبیه‌سازی مکانیزم لنگ و لغزنده به صورت کامل بحث خواهد شد.

شبیه‌سازی مکانیزم لنگ و لغزنده
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

برچسب ها

  روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
  0 0 رای ها
  امتیازدهی به مقاله
  اشتراک در
  اطلاع از
  0 نظرات
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها
  مطالب مرتبط نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی