فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی مبانی هنرهای تجسمی دهم هنرستان

حمیدرضا ابراهیمی
9 ساعت و 53 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 رای)
Loading...
اسفند 12, 1398
10114

نام استاد:حمیدرضا ابراهیمی

کارشناس معماری - مدرس و مؤلف هنرستان و کنکور - برگزار کننده و مربی کارگاه های تخصصی معماری و موفقیت - ماکت سازی - اسکیس و راندو - اتوکد و اسکچاپ - معماری ذهن با سابقه 24 سال تدریس.

1
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اینکه : مبانی هنرهای تجسمی چیست، عناصر و کیفیات نیروهای بصری، دیدن، کادر به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل اول : نکات مهم
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
2
توضیحات

در این قسمت در رابطه با شکل های مهم فصل که شامل : اسبها و گاو وحشی، دستبند از جنس طلا و سنگهای تزیینی، مجسمه به همراه لوح نوشته مربوط به مصر باستان، این همه کفش، کادر و انرژی های بصری داخلی و خارجی است به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل اول : شکل های مهم
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
3
توضیحات

در این قسمت به حل تست فصل اول که همگی تألیفی می باشد می پردازیم.

فصل اول : تست های مروری
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نکات مهم فصل دو که شامل : نقطه، موقعیت های مختلف نقطه در کادر می پردازیم و به شکل های مهم فصل دوم که شامل : موقعیت های مختلف یک نقطه در کادر، چند نقطه در یک کادر، تراکم و انبساط نقاط، نقاط پراکنده در یک کادر، نکات نزدیک به هم در یک کادر، ایجاد عمق و حرکت بصری در یک کادر است می پردازیم و تست های مربوط به فصل دوم را نیز حل خواهیم کرد.

فصل دوم : نکات مهم- شکل های مهم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تعاریف خط که شامل : تعریف تجسمی خط، جهت خط، خطوط عمودی، خطوط افقی، خطوط مایل، خطوط منحنی، حالت خط، کاربرد خط آشنا می شویم و به شکل های مهم مربوط به مبحث خط می پردازیم.

فصل دوم : تعاریف مربوط به خط
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت به تصاویری که با استفاده از خط و خطوط نوشتاری ترسیم شده است و حل تست مربوط به این مبحث می پردازیم.

شکل های مربط به خط نوشتاری و حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت به مبحث سطح که شامل : تعریف سطح، دایره، مربع، مثلث است می پردازیم و به شکل های مهم در رابطه با این مبحث که شامل : نشان یین و یانگ، اسکندر و هفت دانشمند و تست های مربوط به این مبحث می پردازیم.

فصل دوم : سطح
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مباحث حجم که شامل : حجم مجازی، حجم باز، حجم نمایی در نقاشی، حجم نمایی در عکاسی، حجم در مجسمه سازی، نقش برجسته، نور و حجم است می پردازیم و شکل های مهم این بخش که مربوط به این مبحث می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل دوم : حجم
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
9
توضیحات

در این قسمت در رابطه با شکل، انواع شکل، تغییر و ابداع شکل، ترکیب، زمینه و کادر، انواع ترکیب توضیح داده و به حل تست می پردازیم.

شکل
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت در رابطه با بافت، بافت های تصویری، بافت های ترسیمی توضیح داده و روش های ایجاد بافت را مطرح کرده و انواع بافت ها در شکل را مورد بررسی قرار می دهیم.

بافت
برای مشاهده کلیک کنید
34 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تناسب، تناسب طلایی، بررسی تناسبات اندام توسط داوینچی، روش تقسیمات طلایی در شکل چهارگوش، کاربرد تناسب طلایی در بناهای یونان باستان و حل تست می پردازیم.

تناسب
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تعادل، ایجاد تعادل بصری، انواع تعادل، تعادل متقارن، تعادل غیر متقارن، توازن توضیح خواهیم داد و به حل تست های مربوط به این بخش می پردازیم.

تعادل
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کنتراست توضیح خواهیم داد و شکل های مربوط به این بخش را مورد بررسی قرار داده و به حل تست های مربوط به این مبحث می پردازیم.

کنتراست
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با حرکت، ریتم یا ضریب - آهنگ، انواع ریتم، تکرار متناوب، تکرار تکاملی، تکرار موجی توضیح داده و به بررسی انواع شکل ها پرداخته و تست های مربوط به این مبحث را حل می کنیم.

حرکت
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فضای تجسمی، فضای سه بعد نما، روش های ایجاد فضای سه بعد نما، فضای دو بعد نما، روش های ایجاد فضای دو بعد نما یا غیر واقع گرا، فضای همزمان، فضای وهمی به صورت کلی توضیح داده و به بررسی شکل های مربوط به این بخش می پردازیم و تست های مربوط به این بخش را حل می کنیم.

فضای تجسمی
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مفهوم رنگ، رنگدانه، رنگ به عنوان یک پدیده به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

مفهوم رنگ
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فیزیک رنگ، ترکیب افزایشی به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فیزیک رنگ
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت در رابطه با طیف های نور صحبت خواهیم کرد.

طیفهای حاصل از تجزیه نور
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت در رابطه با شاخصه های اصلی رنگ صحبت خواهیم کرد.

شاخصه های اصلی رنگ
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت به تست های مباحث مطرح شده این قسمت می پردازیم.

تست های مروری
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت در رابطه با دسته بندی رنگها، رنگ های اصلی و درجه اول، رنگ های درجه دوم، رنگ های درجه سوم، رنگ های مکمل توضیح خواهیم داد و به حل تست های مربوط به این بخش می پردازیم.

دسته بندی رنگها
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کنتراست رنگ، کنتراست ته رنگ، کنتراست تیرگی روشنی، کنتراست رنگ های سرد و گرم به طور کلی توضیح داده و به حل تست های مربوط به این بخش می پردازیم.

کنتراست رنگ
برای مشاهده کلیک کنید
30 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کنتراست رنگ های مکمل، کنتراست همزمان، تصویر جانشین توضیح داده و به بررسی شکل های این قسمت و حل تست های مربوط به این بخش می پردازیم.

کنتراست رنگ های مکمل
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
24
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کنتراست کیفیت، کنتراست کمیت به طور کلی توضیح داده شده است و تست های مربوط به این مبحث حل خواهد شد.

کنتراست کیفیت
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت در رابطه با هماهنگی یا هارمونی رنگ ها، مربع، مثلث، دایره، ذوزنقه به طور کلی توضیح خواهیم داد.

هماهنگی یا هارمونی رنگ ها
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
26
توضیحات

در این قسمت در رابطه با شکل های بیضی، شکل سه گوشی با اضلاع منحنی، ذوزنقه و رنگ های متناسب با این اشکال و بررسی تصاویر مربوط به این بخش و حل تست های این مبحث می پردازیم.

شکل ها و رنگهای هماهنگ با هم
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
27
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تاثیرات روانی رنگهای زرد، قرمز، آبی ، سبز، نارنجی، بنفش به صورت کامل صحبت خواهیم کرد و به حل تست های مربوط به این بخش می پردازیم.

تأثیرات بصری و روانی رنگها
برای مشاهده کلیک کنید
32 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت به بررسی شکل های مختلف کتاب می پردازیم و تست های کنکور مربوط به این مباحث را حلی خواهیم کرد.

بررسی شکل های کتاب و حل تست های کنکور
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

فیلم های آموزشی مبانی هنرهای تجسمی دهم هنرستان

فهرست مطالب

فصل اول : مبانی هنرهای تجسمی 

 • مبانی هنرهای تجسمی چیست؟
 • عناصر و کیفیت نیروهای بصری
 • دیدن
 • کادر در هنرهای بصری

فصل دوم : عناصر بصری (نقطه، خط، سطح و حجم)

 • نقطه
 • موقعیت های مختلف نقطه
 • خط
 • جهت خط
 • حالت خط
 • کاربرد خط
 • سطح
 • حجم
 • حجم نمایی در نقاشی
 • حجم در مجسمه سازی
 • نور و حجم

فصل سوم : شکل، ترکیب و بافت

 • شکل
 • انواع شکل
 • تغییر و ابداع شکل
 • ترکیب
 • زمینه و کادر
 • انواع ترکیب
 • بافت
 • انواع بافت
 • روش های ایجاد بافت
فصل چهارم : تناسب، تعادل، تباین، حرکت و ریتم
 • تناسب
 • تناسب طلایی
 • تعادل
 • ایجاد تعادل بصری
 • انواع تعادل
 • توازن
 • کنتراست
 • حرکت
 • ریتم (ضرب آهنگ)
 • انواع ریتم

فصل پنجم : فضا در هنر تجسمی

 • فضای تجسمی
 • فضای سه بعد نما (واقع گرا)
 • فضای دو بعد نما (غیر واقع گرا)
 • فضای همزمان (تلفیقی)
 • فضای وهمی

فصل ششم : مفهوم رنگ

 • مفهوم رنگ
 • رنگ چیست؟

فصل هفتم : فیزیک رنگ

 • فیزیک رنگ
 • ترکیب افزایشی
 • ترکیب کاهشی

فصل هشتم : شاخصه های اصلی رنگ

 • شاخصه های اصلی رنگ
 • ته رنگ یا فام
 • درخشندگی یا روشنایی
 • شدت یا خلوص رنگ
 • نمود و اثرات متقابل رنگ ها
 • اثرات ذهنی رنگ

فصل نهم : دسته بندی رنگ ها

 • دسته بندی رنگ ها
 • رنگ های اصلی
 • رنگ های درجه دوم
 • رنگ های درجه سوم
 • رنگ های مکمل

فصل دهم : کنتراست رنگ

 • کنتراست رنگ
 • کنتراست ته رنگ
 • کنتراست تیرگی – روشنی رنگ
 • کنتراست رنگ های سرد و گرم
 • کنتراست رنگ های مکمل
 • کنتراست همزمان
 • تصویر جانشین
 • کنتراست کیفیت
 • کنتراست کمیت

فصل یازدهم : هماهنگی رنگ ها (هارمونی)

 • هماهنگی رنگ ها (هارمونی)
 • شکل و رنگ
 • تأثیرات بصری و روانی رنگ ها
معرفی کتاب
کتاب تست معماری

سوالات چهارگزینه ای معماری

عمومی و پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه

نکته معماری

مجموعه سوالات طبقه بندی شده معماری

گام به گام نقشه کشی 10

راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
3.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
طاهره
1 سال قبل

رشته معماری کنکورش حذف شده؟؟

1 سال قبل
پاسخ به  طاهره

سلام
بله کنکور رشته معماری حذف شده است