فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
بسته طلایی کنکور هنرستان
پیک آخر
فیلم های آماده فروش هنرستان
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
نظام قدیم
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی
فیلم آموزشی
رتبه 1 کنکور الکتروتکنیک

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

فیلم آموزشی مبانی الکتریسیته ویژه کاردانش

مهندس نقی اصغری آقاباقر
22 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 رای)
Loading...
آذر 11, 1398
9903

نام استاد:مهندس نقی اصغری آقاباقر

کارشناسی ارشد رشته برق قدرت و 24 سال سابقه تدریس به عنوان هنرآموز رشته الکتروتکنیک، مولف کتاب های کمک درسی و کتاب های تست کنکور رشته الکتروتکنیک، و مدرس کنکور رشته الکتروتکنیک و رشته برق قدرت کنکور کاردانی به کارشناسی.

1
توضیحات

در این بخش در رابطه با مباحث درسی توضیح می دهیم و نحوه کار را توضیح می دهیم.

مقدمه
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
2
توضیحات

در این قسمت در رابطه با الکتریسته حاصل از اصططاک، چگالی جریان، میدان الکتریکی یکنواخت توضیح می دهیم.

الکتریسته حاصل از اصططاک
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

فیلم آموزشی مبانی الکتریسیته ویژه کاردانش

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با الکتریسیته

 • پودمان شماره (1)
 • پیش آزمون (1)
 • تاریخپه
 • ساختمان ماده
 • ویژگی های اتم و ذرات آن
 • چگونگی ایجاد جریان الکتریکی

فصل دوم : هادی ها، عایق ها، نیمه هادی ها

 •  پیش آزمون (2)
 • هادی ها، عایق ها و نیمه هادی ها
 • هادی ها
 • عایق ها
 • نیمه هادی ها
 • با الکتریکی و اتم باردار
 • قانون کولن
 • میدان الکتریکی
 • میدان الکتریکی یکنواخت

فصل سوم : آشنایی با قطعات و کمیت های الکتریکی

 •  کمیت های الکتریکی
 • شدت جریان
 • اختلاف ســطح الكتريكی و چگونگی ايجاد آن به وسيله انرژی های مختلف
 • روش های تولید و مصرف الکتریسیته
 • تولید الکتریسیته
 • مصرف الکتریسیته
 • هدایت و مقاومت مخصوص
 • مقاومت الکتریکی
 • عوامل فيزيكی مؤثر در مقدار مقاومت الكتريكی
 •  عوامل الكتريكی مؤثر در مقاومت
 •  چگونگی تبديل واحدها به يكديگر 
 • انواع مقاومت ها
 • مقاومت های ثابت
 • مقاومت های متغير 
 • مقاومت وابسته به حرارت
 •  مقاومت وابسته به نور 
 • تكنيک ساخت مقاومت ها
 •  مقاومت های توده كربنی (تركيب كربن)
 • مقاومت های اليه ای 
 • مقاومت های سيمی
 • نحوه خواندن مقدار مقاومت ها 
 • خواندن مقاومتها باروش مستقيم
 • خواندن مقاومت ها به كمک نوارهاي رنگي
 • استاندارد مقاومت ها
 •  توان مجاز مقاومت ها
فصل چهارم : قوانین اصلی الکتریسیته
 • مدار الکتریکی
 • قانون اهم
 • قانون کیر شهف
 • تعریف شاخه
 • تعریف گره
 • تعریف حلقه
 • قانون ولتاژها (KVL)
 • قانون جریان ها (KCL)
فصل پنجم: اصول محاسبات مدارهای ساده مقاومتی در جريان مستقيم
 • اتصال مقاومتها 
 • اتصال سری مقاومت ها 
 • اطلاعات اوليه آزمايشگاهی
 • اتصال موازی مقاومت ها:
 • اتصال تركيبی (سري - موازي) مقاومت ها
 • افت ولتاژ در هادی ها 
 • انواع پيل ها
 • پيل های اوليه 
 • پيل های ثانويه 
 • اتصاالت پيل ها 
 • اتصال سری پيل ها 
 • اتصال متقابل پيل ها 
 • اتصال موازی پيلها 
 • شدت جريان در مدارهای تركيبی «سری ـ موازی» 
 • ولتاژ در مدارهای تركيبی «سری ـ موازی»
فصل ششم: کار و توان الکتریکی
 • کار الکتریکی
 • حرارت ایجاد شده توسط الکتریسیته
 • توان الکتریکی
 • استاندارد توان در مقاومت های اهمی
 • محاسبه هزینه برق مصرفی
 • ضریب بهره (راندمان) الکتریسته 
فصل هفتم: مغناطیس و الکترومغناطیس
 • مغناطيس چيست؟
 • خطوط نيروی مغناطيس و ميدان مغناطيسی 
 • الكترومغناطيس 
 • قانون دست راست برای يک هادی جرياندار 
 • نيروی وارد بر دو هادی جريان دار
 • كميت های مغناطيسی
 • نيروی محركه مغناطيسی
 • شدت ميدن مغناطيسی
 • ضریب نفوذ مغناطيسی 
 • مقاومت مغناطيسی
 • مدارهای مغناطيسی 
 • سلف (اندوكتانس -L) 
 • عوامل فيزيكی مؤثر در ضريب خودالقايی 
 • عملكرد سلف در جريان الكتريكی 
 • رفتار سلف در جريان مستقيم (CD)
 • شارژ و دشارژ (ثابت زمانی سلفی)
 • نيروی ضد محركه
 • خودالقايی از نقطه نظر انرژی
 • انرژی ذخيره شده در سلف
 • القا متقابل
فصل هشتم: خازن
 • ميدان الكتريكی
 • ساختمان خازن
 • ظرفيت خازن
 • شارژ و دشارژ خازن در جريان مستقيم
 • عوامل مؤثر در ظرفيت خازن
 • سطح صفحات خازن (A)
 • فاصله بين صفحات خازن (d)
 • ماده عايق (دی الكتريک ـ K )
 • عملكرد خازن در جريان الكتريكی
 • رفتار خازن در جريان مستقيم (DC)
 • شارژ و دشارژ (ثابت زمانی خازنی)
 • خازن از نقطه نظر انرژی
 • انرژی ذخيره شده در خازن
 • ظرفيت نامی خازن
 • انواع خازن ها و كدهای رنگی آنها
 • خازن های ثابت
 • اطلاعاتی در مورد خازن های الكتروليتی 
 • خازن های متغير 
 • روش مقدار نويسی ظرفيت روی بدنه خازن ها
 • روش نوارهای رنگی روی بدنه خازن ها
 • به هم بستن خازن ها
 • اتصال سری خازن ها 
 • اتصال موازی خازن ها
 • اتصال تركيبی خازن ها
فصل نهم: جریان متناوب
 • جريان متناوب چيست؟
 • مقايسه جريان مستقيم و جريان متناوب در يک سيم 
 • شكل موج ها در جريان متناوب
 • توليد جريان متناوب توسط ژنراتور
 • قانون دست راست در مورد ژنراتور 
 • مشخصات جريان متناوب
 • سيكل
 • فركانس (f)
 • تناوب زمان (T)
 • طول موج (λ)
 • سرعت  زاویه ای (ω)
 • مقدار پيک يا ماكزيمم 
 • دامنه
 • مقدار متوسط (AVE)
 • مؤثر مقدار
 • فاز
 • فاز اختلاف
 • مدارهای جريان متناوب
 • مدارهای اهمی خالص
 • مدارهای خازنی خالص
 • مدارهای سلفی خالص
 • بردار
 • مدارهای تركيبی جريان متناوب
 • انواع توان در جريان متناوب تكفاز
فصل دهم: اصول کار مولدهای جریان مستقیم
 • شناسايی اصول كار مولد جريان مستقيم
فصل یازدهم: اصول كار آلتر ناتور های سه فاز
 •  اتصاالت آلترناتور سه فاز
 • اتصــال كالف هــا: كالف ها بــه دو صورت به هم اتصال داده می شوند.
 • فركانس خروجی آلترناتور 
 • جريان هــا و ولتاژهــا در اتصــاالت ســتاره و مثلث متعادل
 • مقدار ولتاژ و جريان در اتصال ستاره و مثلث
 • بار متعادل و نامتعادل
 • انواع توان در مدارات سه فاز
معرفی کتاب
کتاب تست الکتروتکنیک

سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک

کتاب تست عمومی پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه

گام به گام دهم

راهنمای گام به گام دهم دروس عمومی

گام به گام الکتروتکنیک

راهنمای گام به گام دهم رشته الکتروتکنیک

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت

دیدگاه بگذارید

10 دیدگاه ها برای "مبانی الکتریسیته ویژه کاردانش"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین
اطلاع از

با عرض سلام‌و درود . چرا بقیه فیلم‌ها قرار داده نشدند؟

با سلام روز بخیر
در حال حاظر فیلم آموزشی این درس کامل نشده است و به محض این که برای فروش کامل شود حتما به روی سایت قرار میگیرد .
سلامت و تندرست باشید

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم.بنده هنراموز هستم .اجازه هست که از تدریس اساتید برای کلاسم استفاده کنم ؟ با تشکر

باسلام خدمت شما
بله دوست گرامی
موفق و سربلند باشید

سلام پس چرا فیلم فصل های کتاب آموزشی مبانی الکتریسیته ویژه کاردانش رو نذاشتین

باسلام
نوروز مبارک
دوست عزیز انشالله در آینده بلافاصله بعد از اتمام مراحل تولید به روی سایت قرار میگیرد .
با آرزوی موفقیت برای شما

سلام.
چرا کامل نیست؟؟
فیلم کامل شده از کجا باید تهیه کنیم
راهنمایی کنید لطفا
ممنون

با درود
در آینده کامل خواهد شد

رتبه :
     

با سلام واقعا این مطالب برای هنرجویان عالی و مثمر به ثمر می‌باشد.

سلام روز به خیر
سپاس از شما خوشحالیم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته است.
موفق باشید.