فیلم آموزشی
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
کارنامه قبول شدگان
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی
رتبه 1 کنکور الکتروتکنیک

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

فیلم آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش

علیرضا ابراهیم‌قزوینی
1 ساعت و 58 دقیقه

امتیازبه این صفحه

(14 رای)1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
آذر 10, 1398
628

نام استاد:علیرضا ابراهیم‌قزوینی

کارشناس ارشد حسابداری، مولف و مدرس دروس تخصصی حسابداری، تدریس دروس تخصصی حسابداری و برگزاری بیش از 200 دوره کلاس‌های کنکور در مقاطع کاردانی (فنی حرفه ای و کاردانش) و کارشناسی از سال 1379 تاکنون در مراکز علمی آموزشی کشور و کلاس های کنکور، تالیف بیش از 14 عنوان کتب تخصصی حسابداری با محوریت شرکت در آزمون کنکور، طراح سوالات کنکورهای آزمایشی تعدادی از مراکز علمی آموزشی معتبر، مدرس دوره‌های آموزشی مقدماتی و پیشرفته بازار سرمایه، راه ارتباطی؛ از طریق پیام در اینستاگرام به آدرس ghazvini.alireza110

1
توضیحات

در این بخش به تشریح مفهوم و تعریف حسابداری، گزارش های مالی، معادله اساسی حسابداری، تجزیه و تحلیل، انواع مختلف دارایی ها، وجه نقد، حساب‌های دریافتنی، اسناد دریافتنی، نحوه محاسبه سررسید اسناد تجاری می‌پردازیم.

فصل اول : عملکرد مالی موسسات
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
2
توضیحات

در این بخش به تشریح موجودی های مواد و کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات، پیش پرداخت، بدهی ها، اجزای اصلی بدهی، حساب‌های پرداختنی، اسناد پرداختنی، وام پرداختنی، پیش‌دریافت، سرمایه، حساب، ماهیت حساب، رویدادهای مالی می‌پردازیم.

فصل اول : موجودی مواد و کالا
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
3
توضیحات

در این بخش به تشریح استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، استفاده کنندگان درون سازمانی، استفاده کنندگان برون سازمانی، دوره مالی، فعالیت مالی، رویداد مالی، تاثیر رویدادهای مالی بر روی معادله حسابداری، چرخه حسابداری، دوره عمل حسابداری، اسناد و دفاتر حسابداری، اسناد و مدارک مثبته، اصول و مفاهیم اولیه حسابداری می‌پردازیم.

فصل اول : استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
4
توضیحات

در این بخش به تشریح انواع واحدهای اقتصادی، طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت، موسسات خدماتی، موسسات بازرگانی، موسسات تولیدی، طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت، موسسات غیر دولتی، موسسات انتفاعی، طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت، موسسات بخش عمومی، موسسات بخش تعاونی، موسسات بخش خصوصی، طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع تعداد مالکین، موسسات انفرادی، موسسات چند مالکی، غیر انفرادی می‌پردازیم.

فصل اول : انواع واحدهای اقتصادی
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
5
توضیحات

در این بخش به تشریح و حل مسایل و تمرین های این بخش می‌پردازیم.

فصل اول : مسائل
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

فیلم های آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی کاردانش

فهرست مطالب

فصل اول : عملکرد مالی مؤسسه

 • مفهوم و تعريف حسابداری
 • اصطالحات حسابداری
 • معادلۀ اساسی حسابداری
 • رويدادهای مالی
 • ماهيت حسابها
 • رشته های تخصصی حسابداری
 • استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری
 • دورۀ مالی
 • فعالیت مالی (رویداد مالی)
 • چرخــه حســابداری (دورۀ عمــل حسابداری)
 • اسناد و دفاتر حسابداری (مطالعه آزاد) 
 • اصول و مفاهيم اوليه حسابداری

فصل دوم : ثبت و گزارش حساب ها

 • تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
 • اصول و نحوۀ تنظیم سند حسابداری (ثبــت رویدادهــای مالی در ســندحسابداری)
 • دفاتر قانونی
 • دفتر روزنامه
 • دفتر كل
 • تراز آزمايشی
 • دفتر معين 
 • مثال جامع
 • فهرســت حســابها و كدگــذاری حسابها
 • ثبت درآمدها و هزينه ها درمؤسســات خدماتی
 • برداشت صاحب سرمايه

فصل سوم : تهیه صورت های مالی

 • صورت سود و زيان
 • صورت سرمايه
 • ترازنامه (صورت وضعيت مالی) 
 • تهیۀ گــزارش از مانده حســابها در پایان دورۀ مالی
 • ماهیت ماندۀ حسابها

فصل چهارم : عمليات حسابداری در مؤسسات بازرگانی

 • حساب خريد
 • ثبت حساب های خريد 
 • پرداخت وجه خريدهای نسيه 
 • انواع تخفيفات و برگشت از خريد كالا و نحوۀ ثبت آن
 • حساب فروش
 • ثبت حساب های فروش
 • دريافت وجه فروش های نسيه
 • انواع تخفيفات و برگشت از فروش كالا و نحوۀ ثبت آنها
 • موجودی كالا وحساب های مربوطه 
 • انبارگردانی موجودی كالا
 • روش های ارزيابی موجودی كالا
 • اثر تغييــرات موجودی كالا بر ســود مؤسسه
 • گزارش مانــدۀ حســاب های خريد و فروش در پايان دورۀ مالی
 • روش ثبــت دائمــی موجــودی كالا (مطالعه آزاد)
 • ارزيابی موجــودی كالا در روش ثبت دائمی (مطالعه آزاد)
 • محاسبۀ بهای تمام شدۀ كالای فروش
 • رفته با استفاده از روش شناسايی ويژه (مطالعه آزاد)
 • محاسبۀ بهای تمام شدۀ كالای فروش
 • رفتــه بــا اســتفاده از روش ميانگين موزون (مطالعه آزاد)
 • محاسبۀ بهای تمام شدۀ كالای فروش رفته با اســتفاده از روش اولين صادره از اولين وارده (FIFO) (مطالعه آزاد)
 • محاسبۀ بهای تمام شدۀ كاالای فروش رفته با استفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده (LIFO) (مطالعه آزاد)

فصل پنجم : اسناد تجاری

 • مفهوم اسناد تجاری
 • چک 
 • سفته 
 • برات
 • ثبــت ســفته در دفاتر حســابداری صادر‌کننده سفته
 • ثبــت ســفته در دفاتر حســابداری دریافت کنندۀ سفته
 • سفتۀ موجود در صندوق
 • تجدید یا تعویض سفته
 • ارسال سفته به بانک جهت وصول
 • تنزیل سفته (فروش سفته به بانک)
 • نکول سفته
 • صدور سفته جهت تضمین
 • تفاوتهای چک، سفته و برات

فصل ششم : عملیــات حســابداری مربــوط بــه تنخواه گردان، صندوق و بانک

 • حساب صندوق
 • ثبت های حسابداری صندوق
 • كنترل ماندۀ واقعی صندوق با دفاتر و ثبت مغايرات مربوطه
 • حساب بانك
 • ثبت عملیات مالی در حساب بانك
 •  كنترل مغايرات بانكی و تهيۀ صورت مغايرت بانكی
 • اقلام باز
 • تهيۀ صورت مغايرت بانكی و محاسبۀ موجودی واقعي
 • مراحل تهيۀ صورت مغايرت بانکی
 •  اقلامی که در دفاتر شــرکت يا بانک اشتباه ثبت شده اند
 • ثبــت اصلاحات مغايــرات بانكی در دفاتر شركت
 • روش محاسبۀ موجودی بانك از مانده دفتر
 • روش محاســبۀ موجودی بانك طبق صورت حساب بانك
 • حساب تنخواه گردان
 •  ثبــت عملیــات مالــی در حســاب
 • تنخواه گردان

فصل هفتم : صالح (تعدیل) حساب ها

 • انواع حساب ها 
 • اصلاح حساب ها در طول دورۀ مالی
 • اصلاح حساب ها در پایان دورۀ مالی 
 • تهيۀ تراز آزمايشی اصلاح شده

فصل هشتم : بستن حساب ها در پایان دوره مالی

 • مفهوم بستن حساب ها
 • بستن حساب های موقت در پایان دوره مالی (در مؤسسات خدماتی)
 • بستن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی
 • تهيۀ تراز آزمايشی اختتامی
 • انتقال حساب های دائمی به سال بعد
 • افتتاح حســاب های دائمی در ابتدای

فصل نهم : مفروضات و اصول حسابداری

 • مفاهيم اساسی حسابداری
 • الف) مفروضات حسابداری
 • ب) اصول حسابداری
 • ج) ميثاق ها يا اصول محدودكننده
 • ويژگي ها و خصوصيات كيفی اطلاعات حسابداری
 • تضاد بين ويژگيهای كيفی اطلاعات حسابداری
 • استانداردهای حسابداری

فصل دهم : به کارگیری رایانه در حسابداری

 • آشنايي با سيستم كامپيوتر
 • ساختار كامپيوتر
 • نرم افزارهای حسابداری
 • زمينه هــای اســتفاده از نرم افزارهای برنامه حسابداری
 • انــواع سيســتمها و نــرم افزارهــای حسابداری
 • اصول نصب سيستم های مالی 
 • ويژگيهــای كاربردی يك نــرم افزار حسابداری
 • اصول ثبت حساب ها (افتتاح حسابها با مانده یا بدون مانده قبلی)
 • ثبت اسناد حسابداری
 • اصول ايجاد شماره سند موقت و دائم
 • وارد كــردن كــد در ثبــت اســناد حسابداری
 • اصول تهيه گزارش های حسابداری
 • گزارش دفتر روزنامه و دفتر کل
 • گزارش تراز كل و ويژه
 • گــزارش دفتر معين یــا كارت معين حسابداری
 • گزارش دفتــر معیــن (كارت معين)
 • اسناد دريافتنی و پرداختنی
 • گزارش ترازنامه
 • گزارش های دارايی 
 • اصول پشتيبانی از سيستم و نگهداری آن
 • رمزگذاری در سيستم
 • ايجاد قفل سخت افزاری
 • اصول چاپ گزارشات

فصل یازدهم : به کارگیری نرم افــزار EXCEL در عملیات حسابداری

 • آشنايی با صفحه گسترده
 • آشنايی با انواع مختلف داده ها
 • ابزارهــا و نوارهای موجــود در صفحه Excel
 • اصول استفاده از توابع
معرفی کتاب
کتاب حسابداری

مجموعه سوالات چهارگزینه ای حسابداری

کتاب تست عمومی و پایه

مجموعه سوالات چهارگزینه ای عموم و پایه

گام به گام حسابداری

راهنمای گام به گام رشته حسابداری

نکته به نکته حسابداری

مجموعه سوالات نکته به نکته دروس حسابداری

روزبه یگانه روزبه یگانهپشتیبان فنی سایت

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از