فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

آزمون استخدامی وزارت بهداشت

آزمون استخدامی همه ساله برای علاقه مندان و متقاضیان برگزار می شود که برای شرکت در این آزمون باید ثبت نام کرد که ثبت نام این آزمون مانند سال های گذشته در شهریور ماه انجام خواهد شد. آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در 20 شهریور ماه آغاز و تا  29 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان در زمان های مشخص شده می توانند با مراجعه به سایت سنجش نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام فرمایند. باید این نکته را توجه کنید که از آنجاکه این ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود برای ثبت نام و شرکت در آزمون نیاز به یک سری مدارک می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی کشور، مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی را عهده‌دار است. بطور معمول استخدام و جذب نیرو توسط وزارت بهداشت از طریق برگزاری آزمون استخدام صورت میپذیرد، پذیرفته شدگان آزمون کتبی پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی و قراردادی در این وزارتخانه و سازمان های تابعه مشغول به کار میشوند.

شرايط عمومی و اختصاصی استخدام

شرايط عمومی داوطلبان

داشتن تابعيت ايران

اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی برای مردان

داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام كاری كه استخدام ميشوند (به تشخيص شورای طب كار يا كميسيون
پزشكی موسسه).

عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

نداشتن سابقه محكوميت جزايی موثر

عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههای اجرايی توسط آراء مراجع قضايی و ذی صلاح.

داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهای بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاههای اجرايی باشند.

تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی:

افرادی كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامی نيستند عبارتند از:

مستخدمين رسمی و پيمانی و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههای اجرايی

انفصال شدگان دائم از خدمت و يا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت

افرادی كه به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.

افرادی كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاههای اجرايی دارند.

دارندگان مدارك تحصيلی معادل در رشته تحصيلی آگهی شده. 

دارندگان مدارك تحصيلی مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج در آگهی(ملاك مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلی، طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشد).

تبصره: در صورتيكه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلی بالاتر غيرمرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرك تحصيلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصيلی مربوطه پس از صدور حكم استخدامی خواهد بود.

داوطلبان داراي مقاطع تحصيلی بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از ثبت نام، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلی خود با شرايط احراز مندرج در آگهی اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.

ضوابط شركت داوطلبان شاغل در رشته های دارای طرح اجباري مطابق با تبصره 1 بند (ب) شرايط اختصاصی استخدام خواهد بود.

شرايط اختصاصی استخدام:

الف) شرايط سنی داوطلبان:

داشتن حداقل 20 سال و حداكثر 40 سال تمام (متولد شدگان از 15/10/1359 تا 15/10/1379) برای دارندگان مدرك تحصيلی كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد و داشتن حداكثر 45 سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلی دكتری و بالاتر (متولد شدگان از
15/10/1354 به بعد) تا اولين روز ثبت نام.

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه های معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

1 -جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر، از شرط
حداكثر سن معاف می باشند

2 -ساير مشمولين سهميه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مكلف به رعايت حداكثر سنهای اعلام شده در ذيل ميباشند، در غيراين صورت از ادامه فرايند استخدام حذف خواهند شد.

- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال

- داوطلبانی كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستری شدن و يا استراحت پزشكی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها

3 -سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتی حداكثر به ميزان 5 سال 

4 -سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (اعم از قراردادكار معين و
پزشك خانواده و قرارداد مشاغل كارگری) حداكثر به ميزان 15 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول). 

5 -سنوات شركتی داوطلبان شركتی شاغل كه به صورت غيرمستقيم و از طريق شركتهای پيمانكاری طرف قرارداد با موسسات تابعه
وزارت بهداشت ، به خدمت اشتغال دارند، حداكثر به ميزان 15 سال(طبق سابقه بيمه قابل قبول)

6 -سنوات قراردادی يا شركتی داوطلبانی كه در سالهی گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادكار معين و پزشك خانواده و قرارداد مشاغل كارگری) در موسسات تابعه وزارت بهداشت و يا شركتهای پيمانكاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همكاري نموده اند حداكثر به ميزان 5 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول)

نكته: در صورتيكه افراد در يكي از حالات شركتی يا قرادادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به حالت اشتغال ديگری
تبديل وضع شده اند(اشتغال بصورت مستمر)، می توانند حداكثر از 15 سال ارفاق سن بهرمند گردند.

7 -داوطلبانی كه طرح خدمت نيروی انسانی موظف(اجباری يا اختياری و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند، به ميزان انجام خدمت فوق.

8 -مدت خدمت سربازی انجام شده.

نكته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از 15 سال بيشتر نخواهد بود.

ب) ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان:

1 -مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته های دارای طرح «اجباری» می بايست دارای معافيت يا گواهی پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

تبصره: 1 -مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان رشته های اجباری كه در حين انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه يك موسسه مي باشند، ميتوانند صرفاً در آزمون های استخدامی همان موسسه شركت نمايند. بديهی است در صورت قبولی صدور ابلاغ استخدامی وحكم حقوقی بصورت پيماني حين طرح امكان پذير خواهد بود.

تبصره2 :در خصوص داوطلبانی كه نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، نيازی به ارائه گواهی «پايان طرح» نيست و گواه «اشتغال به طرح» برای اينگونه افراد كفايت مينمايد. ضمناً مشمولين مذكور ميتوانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون ساير دانشگاه های علوم پزشكی نيز شركت نمايند.

نكته: داوطلبان دارای تعهد خدمت خاص به موسسات تابعه وزارت بهداشت صرفا مجاز به شركت درآزمون استخدامی همان موسسه يا منطقه مورد تعهد می باشند. لازم به ذكر است در صورت پذيرش نهايی، تعيين محل خدمت اين داوطلبان در مدت و منطقه مورد تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده برعهده موسسه خواهد بود.

تبصره 3 -داوطلبان رشته های شغلی پزشك متخصص داراي تعهد خدمت عام به وزارت بهداشت در صورتی مجاز به ثبت نام در آزمون (در هر شغل- محل) می باشند كه از ميزان تعهدات آنان حداكثر 3 ماه باقی مانده باشد (ملاك عمل برای محاسبه حداكثر سه <3>ماه، از تاريخ آخرين روز ثبت نام ميباشد). بديهی است صدور ابلاغ پذيرفته شدگان نهايی اين بند منوط به ارائه گواهی پايان خدمات مورد تعهد پزشكان در مقطع تخصص مي باشد.

2 -مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته های دارای طرح «اختياری» كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ميگذرانند در صورت قبولی ملزم به ارائه گواهی موافقت با انصراف از طرح در صورت پذيرش نهايی از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسی مدارك می باشند.

پ) شرايط اختصاصی و ضوابط پذيرش مشاغل مربوط به حيطه فوريتهای پزشكي:

درخصوص مشاغل كارشناس بالينی فوريتهای پزشكی، كاردان بالينی فوريتهای پزشكی و كارشناس ترياژ تلفنی فوريت های پزشكی علاوه بر شرايط فوق الذكر، داشتن سلامت كامل جسمانی و روانی با تاييد طب كار مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز الزامی می باشد.

در خصوص مشاغل «كارشناس بالينی فوريتهای پزشكي» و «كاردان بالينی فوريتهای پزشكی» علاوه بر شرايط مندرج در بندهای قبلی، برخورداری از شرايط ذيل نيز الزامی ميباشد:

1 -داراي قد 165 سانتی متر و بالاتر.

2 -دارای شاخص توده بدنی(BMI) Index Mass Body )كمتر از 30 و بيشتر از 19

تبصره: افرادی كه "BMI "آنها در محدوده تعيين شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرايی مربوطه براي انجام"تست بيو الكتريك امپدانس" معرفی می شوند و تصميم گيری نهايی در خصوص آنها براساس نتايج تست مربوطه صورت ميگيرد.

تذكر: اندازه گيری "قد" و "BMI "در زمان بررسی مدارك انجام خواهد گرفت و در صورتی كه داوطلب هر يك از اين شرايط را احراز ننمايد، از ساير مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.

3 -دارا بودن گواهينامه رانندگی با آمبولانس ( ب2 يا پايه دوم)

تبصره: داوطلبان دارای گواهينامه (ب1) در صورت قبولی در آزمون، بايستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهينامه (ب 2 يا پايه دوم) را تا پايان يك سال پس از تاريخ برگزاری آزمون استخدامی ارائه نمايند. بديهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهينامه در مدت تعيين شده استخدام فرد كان لم يكن خواهد شد. (لازم به ذكر است افراد زير 24 سال چنانچه فاقد گواهينامه مربوطه باشند، در صورت قبولی در آزمون بايستی تعهد محضری مبنی بر اخذ گواهينامه ب 2 تا پايان 24 سالگی ارائه نمايند و در صورت عدم ارائه گواهينامه در زمان مقرر قبولی آنها كان لم يكن خواهد شد)

4 -داشتن آمادگی جسمانی و مهارتهای بدنی براي امدادرسانی سريع و صحيح (بدين منظور از داوطلبان واجد شرايط، آزمون آمادگي
جسمانی به عمل خواهد آمد).

نكته: ساير شرايط اختصاصی مشاغل مختلف بنا به ضرورت در جداول رشته های شغلی هر موسسه درج گرديده است.

مواد آزمون

به هر يك از داوطلبان، يك دفترچه سوال عمومی و يك دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد. كليه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزينه ای با ضريب يك (1) براي سوالات حيطه عمومی و ضريب دو (2) براي سوالات حيطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط، يك پاسخ صحيح حذف خواهد شد.

الف) مواد آزمون عمومی:

به شرح زير تعيين ميشود:
فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL )
رياضی و آمار مقدماتی
زبان و ادبيات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگليسی - عمومی
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
هوش و توانمندی های عمومی
تبصره: اقليتهای دينی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در اينصورت،
نمره مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع ترازشده ساير سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

ب) مواد آزمون تخصصی:

سوالهای حيطه های تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشته های شغلی، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره 1 صفحات 12 تا 23 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور سال 1399 مشخص شده است.

منبع کمک درسی برای دروس عمومی آزمون استخدامی 

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده دروس عمومی آزمون استخدامی شامل :

big circle ویژه ‌داوطلبان ‌آزمون ‌استخدامی‌ برای ‌دستگاه‌های اجرایی ، بانک‌ها ، آموزش و پرورش ، سازمان ها ، ادارات و ...

big circle مجموعه سوالات چهارگزینه ای میکرو طبقه بندی شده کلیه دروس

big circle سوالات آزمون استخدامی سال های گذشته 

big circle به همراه سوالات آزمون استخدامی سال 99

big circle پاسخنامه کاملا تشریحی

دروس عمومی آزمون استخدامی
امتيازات و سهميه‌های قانونی

استخراج نتايج آزمون به ترتيب ذيل خواهد بود:

الف) سهميه ايثارگران:

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جذب ايثارگران از محل سهميه های استخدامی از طريق شركت در آزمون استخدامی موسسات، رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر در هر يك از سهميه های 25 درصد و 5 درصد (در هر يك از مجوزهای كلی سازمان اداری و استخدامی كشور به دستگاه اجرايی) بر اساس نمره مكتسبه در آزمون استخدامی موسسات به ميزان حداكثر سه برابر ظرفيت در شغل محل های دارای مصاحبه جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و يك برابر ظرفيت در شغل محل های بدون مصاحبه با رعايت ساز و كارهای ذيل صورت ميپذيرد:

1 -در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت مي پذيرد.

2 -با هماهنگی های به عمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه استخدامی مربوط به مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران در دفترچه آزمون استخدامی موسسات مشخص و از سهميه ساير داوطلبان مجزا گرديده است و داوطلبان ايثارگر تأييد شده مشمول اين سهميه، برای اعمال سهميه مذكور صرفاً بايد شغل محلهای مشخص شده در سهميه ايثارگران 25 درصد را انتخاب نمايند.

3 -ايثارگران متقاضی بهره مندی از سهميه استخدامی حداقل 25 درصد موضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران براي ثبت نام و بهره مندی از سهميه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سيستم سجايا (سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران) ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد و در صورت عدم تاييد بنياد مذكور مجاز به انتخاب شغل محله ای مشخص شده براي سهميه ياد شده نميباشند.

4 -مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، مجاز به بهره مندی از سهميه استخدامی 5 درصد ساير ايثارگران نميباشند. به عبارت ديگر هر داوطلب ايثارگر ميتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از يكی از سهميه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نمايد. بنابراين مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، جهت استفاده از سهميه اختصاصی خود، صرفاً بايد مشاغل مشخص شده براي آنان را در دفترچه انتخاب نمايند.

5 -جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر از شرط
حداقل معدل و حداكثر سن معاف ميباشند.

6 -كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات براي مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران تا سقف سهميه (25 درصد) الزامي نميباشد. بديهی است در صورتی كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل های سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.

7 -آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلی، آزادگان از كار افتاده كلی و فرزندان آنان كه با كسب حد نصاب قبولی و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد آزمون استخدامی پذيرفته ميشوند، ميتوانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.

8 -ايثارگران مشمول سهميه استخدامی 5درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل (از بين شغل محل هاي سهميه آزاد)، شغل محل هايی را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل ها بيش از يك نفر باشد و همچنين جزء مشاغل مشخص شده برا سهميه 25درصد ايثارگران نباشد. بديهی است استفاده از سهميه ايثارگران 5درصد صرفا در مشاغلی اعمال می گردد كه ظرفيت پذيرش آنها بيش از يك نفر باشد (در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت).

9 -كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات براي مشمولين سهميه 5 درصد ايثارگران تا سقف سهميه (پنج درصد) الزامي نميباشد.

10-استخدام مازاد بر سهميه استخدامي 5 درصد ايثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون از طريق رقابت با ساير داوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت ميپذيرد.

ب) سهميه معلولين:

جذب معلولين با ارائه معرفينامه از اداره كل بهزيستی استان از محل سهميه استخدامی (3 درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً از طريق شركت در آزمون استخدامي موسسات ، كسب حد نصاب نمره لازم و رقابت بين كليه داوطلبان معلول بر اساس نمره مكتسبه در آزمون استخدامی موسسات (به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی) و با رعايت ساز و كارهای ذيل صورت ميپذيرد:

1 -معلولين مشمول سهميه 3 درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل (از بين شغل محل های سهميه آزاد)، شغل محل هايی را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل ها بيش از يك نفر باشد. در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت. بديهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهميه ياد شده از طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت خواهد پذيرفت.

2 -معلولين بايد توانايی لازم برای انجام كاری كه جهت آن استخدام ميشوند را داشته باشند.

3 -بر اساس ماده (5) آيين نامه شماره 88384/44178 مورخ 22/04/1389 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك،استخدام معلولان به شرط آنكه به تشخيص سازمان بهزيستی كشور، معلوليت آنان مانع از مأموريت كاری آنها نباشد، بلامانع ميباشد.

زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

طبق اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در خصوص برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت، متقاضیان می توانند پس از واریز هزینه ثبت نام، فرآیند نام نویسی خود را آغاز نمایند.

ثبت نام دوره اول آزمون مذکور در سال 99، در مرداد ماه انجام شد که تمامی مراحل ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، به انجام رسید و آزمون مذکور در دو نوبت صبح و عصر در مهرماه برگزار شد.

اما در پذیرش دوره دوم، متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 15 دی ماه تا روز یکشنبه مورخ 21 دی ماه، با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، فرآیند نام نویسی خود را در آزمون استخدامی وزارت بهداشت آغاز کنند.

لازم به ذکر است که مهلت نام نویسی آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای سال 99 تا تاریخ 26 دی ماه تمدید شد و داوطلبان می توانند علاوه بر ثبت نام، نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود در سایت مربوطه اقدام کنند.

سازمان سنجش
مراحل ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

همان طور که اشاره کردیم، ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت در دوره گذشته از طریق سایت sanjesh.org صورت می گرفت اما در حال حاضر، نام نویسی در این آزمون با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود که مراحل ثبت نام آن در ادامه بیان شده است.

  • ابتدا وارد سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org شوید و از منوی سمت راست، گزینه “سایر آزمون های استخدامی” را انتخاب کنید.

از گزینه های موجود در این صفحه، روی لینک فعال “ثبت ‌نام‌ و شرکت در‌ آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1399” کلیک کنید.

پیش از هر اقدامی در راستای ثبت نام، لازم است که هزینه آن را پرداخت نمایید که برای این منظور از قسمت راست صفحه روی گزینه ” خرید کارت اعتباری” کلیک کنید.

در این لینک مربوط به آزمون استخدامی وزارت بهداشت را فعال نموده و سپس کلید “تایید و ادامه” را بفشارید.

حال اطلاعات خود اعم از نام و نام خانوادگی، شماره تلفن ثابت و همراه و همچنین پست الکترونیک را در کادرهای مشخص وارد کرده و سپس عبارت “تایید و ادامه” را انتخاب کنید.

شماره پیگیری پرداخت را جهت ثبت نام نزد خود نگه دارید و بعد از فعال کردن تیک مربوط به شرایط و ضوابط، روی عبارت “ادامه روند پرداخت” کلیک نمایید.

جهت پرداخت مبلغ موردنظر، اطلاعات کارت بانکی خود را در قسمت های مشخص درج کنید و در نهایت کلمه “پرداخت” را بفشارید.

در صورتی که پرداخت هزینه با موفقیت انجام شد، مجددا به صفحه ابتدایی نام نویسی مراجعه و روی “تایید و ادامه – گام بعدی” کلیک کنید.

برای ورود به فرآیند ثبت نام، شماره سریال کارت اعتباری و عبارت امنیتی موجود در صفحه را در کادرهای مربوطه وارد نمایید و در انتها کلید “ورود به سیستم” را بفشارید.

در مراحل نام نویسی، پس از ارسال عکس نوبت به تکمیل فرم تقاضانامه اینترنتی می رسد که  این فرم شامل اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، مدرک تحصیلی، انتخاب شغل مورد تقاضا و… می باشد. توجه کنید که به نشانه قطعی شدن ثبت نام اینترنتی، سامانه کدی را تحت عنوان کد رهگیری در اختیار شما قرار می دهد که لازم است آن را نزد خود نگه دارید.

نظرات

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها