کارنامه کنکور فنی حرفه ای معماری سال های 95 ، 94 ، 93

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته نقشه کشی معماری کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر

رتبه 5 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

کارنامه رتبه های برتر

رتبه 23 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 23 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال95

رتبه 29 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 29 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 373 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 373 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 644 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 644 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 704 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 704 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 844 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 844 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 848 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 848 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 927 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 927 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 942 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 942 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1192 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1192 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 2277 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 2277 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 3036 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 3036 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 4779 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 4779 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 21091 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 21091 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای رشته نقشه کشی  معماری سال 93

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای رشته نقشه کشی معماری سال 93

رتبه 21  کنکور فنی حرفه ای رشته نقشه کشی معماری سال 93

رتبه 21 کنکور فنی حرفه ای رشته نقشه کشی معماری سال 93

رتبه 385 کنکورهنرستان رشته معماری سال 93

رتبه 385 کنکورهنرستان رشته معماری سال 93

رتبه 479 کنکورهنرستان رشته معماری  سال 93

رتبه 479 کنکورهنرستان رشته معماری سال 93

رتبه 3148 کنکورهنرستان رشته نقشه کشی معماری سال 93

رتبه 3148 کنکورهنرستان رشته نقشه کشی معماری سال 93

رتبه 50 رشته نقشه کشی معماری کنکور هنرستان سال 94

رتبه 50 رشته نقشه کشی معماری کنکور هنرستان سال 94

رتبه 72 رشته معماری کنکور هنرستان سال 94

رتبه 72 رشته معماری کنکور هنرستان سال 94

رتبه 123رشته معماری کنکور هنرستان سال 94

رتبه 123رشته معماری کنکور هنرستان سال 94

رتبه 155 رشته معماری کنکور هنرستان سال 94

رتبه 155 رشته معماری کنکور هنرستان سال 94

کلمات کلیدی: کارنامه کنکور سال 94،93 هنرستان کاردانی ،معماری ،کنکور فنی حرفه ای،کنکور معماری

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)