فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
بسته طلایی کنکور هنرستان
پیک آخر
فیلم های آماده فروش هنرستان
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی
رتبه 1 کنکور الکتروتکنیک

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

کارنامه های قبول شدگان کنکور هنرستان 98

 به تمامی دانشجویان سال 98 تبریک عرض می کنیم. و آرزوی موفقیت روزافزون داریم

(تمامی داوطلبان از مجموعه کتاب های انتشارات چهارخونه استفاده کرده اند.)

رشته الکتروتکنیک رتبه 5 کشوری کنکور هنرستان 98

کارنامه
کارنامهه
کارنامه
کارنامه

رشته معماری دوره کاردانی کنکور هنرستان 98

کارنامه
کارنامه

رشته کامپیوتر دوره کاردانی کنکور هنرستان 98

کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه کامپیوتر
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه

رشته حسابداری دوره کاردانی کنکور هنرستان 98

کارنامه حسابداری
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه

رشته الکتروتکنیک دوره کاردانی کنکور هنرستان 98

کارنامه

کارنامه کنکور 95

 به تمامی دانشجویان سال 95 تبریک عرض می کنیم. و آرزوی موفقیت روزافزون داریم

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

کارنامه های کنکور 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 4 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 4 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 5 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 5 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 12 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 12 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 16 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 16 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 9

رتبه 18 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 18 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 23 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 23 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 29 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 29 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 42 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 42 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 51 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 51 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 70 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 70 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 94 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 94 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 96 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 96 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 9

رتبه 109 کنکور فنی حرفه ای تاسیسات دوره کاردانی سال 95

رتبه 109 کنکور فنی حرفه ای تاسیسات دوره کاردانی سال 95

رتبه 115 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 115 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 118 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 118 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 118 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 129 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 129 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 149 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 149 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 162 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 162 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 164 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 164 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 195 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 195 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 214 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 214 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 215 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 215 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 261 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 261 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 275 کنکور فنی حرفه ای تاسیسات دوره کاردانی سال 95

رتبه 275 کنکور فنی حرفه ای تاسیسات دوره کاردانی سال 95

رتبه 292 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 292 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 297 کنکور فنی حرفه ای تاسیسات دوره کاردانی سال 95

رتبه 297 کنکور فنی حرفه ای تاسیسات دوره کاردانی سال 95

رتبه 345 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 345 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 373 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 373 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 421 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 421 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 434 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 434 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 488 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 488 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 542 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 542 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 551 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 551 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 612 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 612 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 644 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 644 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 656 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 656 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 679 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 679 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 704 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 704 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 711 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 711 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 721 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 721 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 745 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 745 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 844 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 844 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 848 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 848 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 860 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 860 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 882 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 882 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 891 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 891 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 892 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 892 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 927 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 927 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 942 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 942 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 942 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 954 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 954 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 1000 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1000 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1093 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1093 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1192 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1192 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1267 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1267 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1433 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1433 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1456 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1456 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1570 کنکور فنی حرفه ای الکترروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 1570 کنکور فنی حرفه ای الکترروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 1660 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1660 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95رتبه 1660 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1683 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1683 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1757 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 1757 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 1832 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1832 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1933 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1933 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2088 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2088 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2158 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2158 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2277 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 2277 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 3036 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 3036 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 3943 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 3943 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4107 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4107 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4724 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4724 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4779 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 4779 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 4835 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4835 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6892 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6892 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6902 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6902 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7281 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7281 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7817 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7817 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 8752 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 8752 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 9013 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 9013 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 11725 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 11725 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 21091 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 21091 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 22368 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 22368 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 24558 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 24558 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

کارنامه های کنکور 95، کاردانی، فنی حرفه ای،کنکور، کارنامه،رشته های حسابداری،معماری،کامپیوتر،گرافیک و ...

نظرات

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها