فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
فروش ویژه فلش مموری
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
بسته طلایی کنکور هنرستان
پیک آخر
فیلم های آماده فروش هنرستان
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
نظام قدیم
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی
فیلم آموزشی
رتبه 1 کنکور الکتروتکنیک

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

کارنامه قبول شدگان و رتبه های برتر کامپیوتر کنکور هنرستان 99

تبریک فراوان به قبول شدگان کنکور هنرستان 99 

(تمامی داوطلبان از مجموعه کتاب های انتشارات چهارخونه استفاده کرده اند.)

رتبه برتر کامپیوتر 99
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر کامپیوتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر کامپیوتر
کارنامه رتبه های برتر
رتبه برتر کامپیوتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر

کارنامه قبول شدگان و رتبه های برتر کامپیوتر کنکور هنرستان 98

تبریک فراوان به قبول شدگان کنکور هنرستان 98 

(تمامی داوطلبان از مجموعه کتاب های انتشارات چهارخونه استفاده کرده اند.)

کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه کامپیوتر
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه

کارنامه رتبه های برتر کامپیوتر

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته کامپیوتر کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته کامپیوتر کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 18 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 18 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 70 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 70 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 115 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 115 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 9

رتبه 164 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 164 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 9

رتبه 292 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 292 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 9

رتبه 542 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 542 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 612 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 612 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 679 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 679 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 721 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 721 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 882 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 882 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 891 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 891 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1000 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1000 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1093 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1093 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1267 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1267 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1433 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1433 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1456 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1456 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1683 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1683 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1832 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1832 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1933 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1933 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2088 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2088 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2158 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2158 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 3943 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 3943 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4107 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4107 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4724 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4724 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4835 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4835 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6892 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6892 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6902 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6902 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7281 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7281 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7817 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7817 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 8752 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 8752 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 9013 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 9013 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 11725 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 11725 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 24558 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 24558 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای سال 92

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای سال 92

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 87 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 87 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 177 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 177 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 317 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 317 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 486 کنکورکامپیوتر فنی حرفه ای سال 93

رتبه 486 کنکورکامپیوتر فنی حرفه ای سال 93

رتبه 38 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 38 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 76 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال94

رتبه 76 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال94

رتبه 161 رشته کامپیوتر کنکور هنرستان سال94

رتبه 161 رشته کامپیوتر کنکور هنرستان سال94

رتبه 313 رشته کامپیوترکنکور فنی حرفه ای سال94

رتبه 313 رشته کامپیوترکنکور فنی حرفه ای سال94

رتبه 371 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال94

رتبه 371 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال94

رتبه 447 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال 94

رتبه 447 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال 94

رتبه 458 رشته کامپیوتر کنکور هنرستان سال 94

رتبه 458 رشته کامپیوتر کنکور هنرستان سال 94

رتبه 469 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 469 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 1280 رشته کامپیوتر کنکور فنی حرفه ای سال 94

رتبه 1280 رشته کامپیوتر کنکور فنی حرفه ای سال 94

رتبه 1595 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 1595 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال94

رتبه 10757 کنکور کامپیوتر هنرستان

رتبه 10757 کنکور کامپیوتر هنرستان
نظرات

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

دیدگاه بگذارید

37 دیدگاه ها برای "کارنامه رتبه های برتر کامپیوتر"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین
اطلاع از

سلام
برای دانشگاه های دولتی تهران بدون داشتن سهمیه از چه رتبه ای به پایین قبولیم

با سلام و درود
دوست عزیز در رابطه با این موضوع میتونید با شماره 09126200026 تماس بگیرید تا مشاورین ما شما را به صورت رایگان راهنمایی کنند.
با آرزوی موفقیت

سلام و درود
چرا از قبول شدگان دانشگاه انقلاب اینقدر کم گذاشتین
میشه بگید دانشگاه انقلاب برای ورودی نوبت روزانه مهر ماه و بهمن ماه از چه رتبه تا چه رتبه قبول میکنه ؟؟

و چرا همه اول شمسی پور اولویت زدن بعد انقلاب
مگه شمسی پور بهتره ؟

ممنون میشم سوالاتمو پاسخ بدید

با سلام روز بخیر
کاربر گرامی دانشگاه انقلاب اسلامی فنی و حرفه ای رتبه های تک رقمی و دو رقمی را جذب میکنند اما تعداد جذب افراد این دانشگاه را در نوبت های مختلف میتوانید از دفترچه سازمان سنجش مشاهده کنید.
و در مورد دانشگاه شمسی پور باید خدمتتون عرض کنم که این دانشگاه به دلیل این که در سه رشته حسابداری ، الکترونیک و کامپیوتر به صورت تخصصی فعالیت دارد داوطلبان بیشتری جذب این دانشگاه میشوند.
در صورت سوالات بیشتر لطفاً با شماره 09126200026 تماس حاصل فرمایید تا مشاورین ما به صورت رایگان شما را راهنمایی کنند.
با آرزوی سلامتی

سلام خوب هستین
ديپلمهاي مورد پذيرش شاخه نظري با كد مجازي: تجربی 16000
معنای این چیه تو دفترچه نوشته؟

با سلام و درود
علی عزیز لطفاً با شماره ی 09126200026 تماس بگیرید تا مشاورین تحصیلی ما شما را راهنمایی کنند.
موفق باشید

سلام، من موقع ثبت نام کنکور کاردانی کامپیوتر 99 تمایل شرکت در دانشگاه ازاد گ غیر انتفایی رو زدم خیر یعنی دیگه نمیتونم برم به دانشگاه ازاد؟ لطفا زود جواب بدید

با سلام و درود
لطفاً با شماره ی 09126200026 تماس حاصل فرمایید تا در این زمینه مشاورین ما شما رو راهنمایی کنند .
موفق و سربلند باشید

خیلی ممنون از پاسخ گویی تون
تا رتبه ی چندم عضو بنیاد میشن ؟

شما میتونید در سایت بنیاد نخبگان این اطلاعات رو کسب کنید

سلام
خسته نباشید
رتبه های برتر کنکور کاردانی به کارشناسی فنی هم عضو بنیاد نخبگان میشوند؟

با سلام و درود
بله دوست گرامی همینطور میباشد

سلام خسته نباشید
این درسته ک میگن ممکنه کنکور لغو شه؟؟
بدجوری روی ذهنمون تاثیر گذاشته نمیتونم بخونیم

با سلام
دوست عزیز در حال حاظر هیچ اطلاعیه جدیدی در مورد لغو کردن کنکور وجود ندارد.
و به تلاش خودتون برای مطالعه ای درس ها ادامه دهید.
با آرزوی موفقیت در کنکور

سلام خسته نباشید
ببخشید من امسال کنکور دارم میخواستم بدونم که برای دانشگاه ملایر چه رتبه ای رو باید بیارم و این که من از شهرستان اراک میخوام ملایر قبول بشم بنا بر دلایلی باید چکار کنم که شهرستان ملایر قبول بشم

باسلام
شما میتونید در قسمت منابع و ضرایب اطلاعاتی در رابطه با این موضوع کسب کنید و قطعاً قبولی در دانشگاه های برتر کشور لازمه ی رتبه های بالای میباشد
سربلند و تندرست باشید

خب چه دانشکده هایی در استان تهران هست ؟میشه لطفا دقیق بگین ممنون میشم چون تو قسمت کارنامه ها هم درست متوجه نشدم ممنون

با دورود بر شما
در تهران تنها دو دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای پسرانه وجود دارد که یکی دانشگاه انقلاب اسلامی واقع در یافت آباد میدان معلم میباشد و دیگری دانشگاه شمسی پور که واقع در میدان امام حسین خیابان دماوند میباشد.
و دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای دخترانه وجود دارد که یکی دانشگاه دکتر شریعتی واقع در بزرگراه شهید تندگویان میدان بهمن میباشد و دیگری دانشگاه ولعصر که واقع در میدان امام رضا کیانشهر میباشد.
سلامت و پیروز باشید

رتبه :
     

سلام خسته نباشید
من اگه از الان شروع کنم میشه دانشکده تهران رو بیارم یعنی میشه ؟

سلام من سال دیگه کنکور دارم تخصصیمم عالیه ولی من دارم وضع اینارو میبینم چرا کسی تخصصی رو ۱۰۰ نزده wtf اگه اوضاع اینطوری باشه که من رتبه ۱ میشم سال

سلام روز به خیر
انشاالله دوست گرامی با پشتکار و مطالعه دقیق و برنامه ریزی حتما موفق خواهید شد.
موفق باشید.

سلام واقعا ممنون که به فکر فنی ها هستید .
یه سوال داشتم واسه مطالعه کنکور بهتر است به کلاس های کنکور برویم یا خودمان در خانه مثلا کتاب های تست که در سایت شما هست رو بخریم و مطالعه کنیم ؟

سلام ببخشید میخواستم بدونم حداقل رتبه قبولی در دانشگاه روزانه چنده؟

سلام روز به خیر
دوست عزیز لطفا به بخش کارنامه ها مراجعه نمایید.
موفق باشید.

رتبه :
     

سلام خدمتوتن ممنون ک چهارخونه به فکر ما فنی ها هم هس تقریبا باید چ رتبه ایی بیاریم تا روزانه تبریز قبول شیم؟
میخوام درصدامو با کسی ک تو اون مایه ها اورده مقایسه کنم

با سلام. خسته نباشید.
از حداقل و حداکثر رتبه قبولی در دانشکده فنی الزهرا مشهد اطلاعی دارید؟ گرایش نرم افزار

دیدن کارنامه سال های پیش خیلی مفید بود ممنون

واسه رشته کامپیوتر دانشگاه انقلاب بهتره یا شمسی پور؟

تفاوتی ندارن جفتشون با کیفیت ترین دانشگاه های فنی هستن مخصوصا برای کامپیوتر .
بچه های غرب تهران میرن انقلاب اسلامی و بچه های شرق میرن شمسی پور ، چون کیفیتشون برابره و مسیر بهتر رو انتخاب میکنن .

اگر درسای عمومی رو نزنیم ولی درسای اختصاصی رو بالا بزنیم قبول میشیم؟