بسته طلایی کنکور هنرستان
آزمون استخدامی
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

 

کارنامه‌ی رتبه‌های برتر رشته‌ی کامپیوتر

کارنامه‌ی رتبه‌‌های برتر رشته‌ی کامپیوتر کنکور هنرستان 1401

کارنامه قبول شدگان و رتبه های برتر کامپیوتر کنکور هنرستان 99

تبریک فراوان به قبول شدگان کنکور هنرستان 99 

(تمامی داوطلبان از مجموعه کتاب های انتشارات چهارخونه استفاده کرده اند.)

رتبه برتر کامپیوتر 99
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
رتبه های برتر کنکور
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر کامپیوتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر کامپیوتر
کارنامه رتبه های برتر
رتبه برتر کامپیوتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر
کارنامه رتبه های برتر

کارنامه قبول شدگان و رتبه های برتر کامپیوتر کنکور هنرستان 98

تبریک فراوان به قبول شدگان کنکور هنرستان 98 

(تمامی داوطلبان از مجموعه کتاب های انتشارات چهارخونه استفاده کرده اند.)

کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه کامپیوتر
کارنامه
کارنامه
کارنامه
کارنامه

کارنامه رتبه های برتر کامپیوتر

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته کامپیوتر کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته کامپیوتر کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 18 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 18 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 70 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 70 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 115 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 115 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 9

رتبه 164 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 164 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 9

رتبه 292 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 292 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 9

رتبه 542 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 542 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 612 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 612 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 679 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 679 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 721 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 721 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 882 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 882 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 891 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 891 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1000 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1000 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1093 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1093 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1267 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1267 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1433 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1433 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1456 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1456 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1683 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1683 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1832 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1832 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1933 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1933 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2088 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2088 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2158 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 2158 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 3943 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 3943 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4107 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4107 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4724 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4724 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4835 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 4835 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6892 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6892 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6902 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 6902 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7281 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7281 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7817 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 7817 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 8752 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 8752 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 9013 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 9013 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 11725 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 11725 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 24558 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 24558 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای سال 92

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای سال 92

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 87 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 87 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 177 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 177 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 317 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 317 کنکور فنی حرفه ای سال 93

رتبه 486 کنکورکامپیوتر فنی حرفه ای سال 93

رتبه 486 کنکورکامپیوتر فنی حرفه ای سال 93

رتبه 38 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 38 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 76 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال94

رتبه 76 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال94

رتبه 161 رشته کامپیوتر کنکور هنرستان سال94

رتبه 161 رشته کامپیوتر کنکور هنرستان سال94

رتبه 313 رشته کامپیوترکنکور فنی حرفه ای سال94

رتبه 313 رشته کامپیوترکنکور فنی حرفه ای سال94

رتبه 371 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال94

رتبه 371 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال94

رتبه 447 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال 94

رتبه 447 رشته کامپیوترکنکور کاردانی سال 94

رتبه 458 رشته کامپیوتر کنکور هنرستان سال 94

رتبه 458 رشته کامپیوتر کنکور هنرستان سال 94

رتبه 469 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 469 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 1280 رشته کامپیوتر کنکور فنی حرفه ای سال 94

رتبه 1280 رشته کامپیوتر کنکور فنی حرفه ای سال 94

رتبه 1595 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال 94

رتبه 1595 رشته کامپیوترکنکور هنرستان سال94

رتبه 10757 کنکور کامپیوتر هنرستان

رتبه 10757 کنکور کامپیوتر هنرستان
نظرات

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
53 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
معصوم
7 ماه قبل

سلام وقتتون بخیر
من سال بعد کنکور دارم و هنوز درمورد زمان کنکور نتونستم اطلاعات دقیق به دست بیارم کنکور فنی حرفه ای توی شهریور ماه برگزار میشه؟ یا مثل رشته های نظری تو تیر ماه؟ کنکور کامپیوتر قراره بدم و اینکه با معدل بالای۱۹ و درصد تخصصی بالا میتونم تهران قبول شم؟

7 ماه قبل
پاسخ به  معصوم

با سلام
بله در تاریخ 1402.6.4 برگزار میشود و در شهریور ماه هر سال برگزار میشود.
در رابطه با سوال دومتون :
برای معدل در رشته های دارای کنکور تاثیر مثبت دارد و هیچ تاثیر منفی به کنکور شما نخواهد گذاشت و فقط صرفا با زدن تست های تخصصی نمیتوان گفت شانس قبولی شما در تهران قطعی هستش زیرا دروس عمومی و پایه هم اهمیت بالایی دارند و تاثیر زیادی در قبولی شما در کنکور خواهد داشت
با ارزوی موفقیت و پیروزی

مهران
1 سال قبل

سلام اگه ریاضی رو کلا نزنیم تاثیری تو رتبه داره ؟ اگه در اون صورت تخصصی هارو قوی کنم .

1 سال قبل
پاسخ به  مهران

با سلام
بله دوست من قطعا تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت به دلیل این که در کنکور فنی و حرفه ای داوطلبان همگی به دروس تخصصی تسلط بالایی دارند و رقابت بر سر دروس عمومی و پایه هستش
بنابراین شما باید دروس عمومی و پایه خودتون هم به خوبی مطالعه و یاد بگیرید
با آرزوی بهترین ها برای شما

1 سال قبل

سلام با معدل بالای 19/20 رشته تولید و توسعه دهنده صفحات وب کار و دانش میشه تو دانشگاه الزهرا تبریز بدون کنکور ثبت نام کرد؟

1 سال قبل
پاسخ به  سحر

سلام خدمت شما دوست عزیز
این رشته ای که فرمودید برای شاخه کاردانش هستش و در دانشگاه شما تنها رشته ای که میتونید شرکت کنید رشته شبکه و نرم افزار رایانه(کامپیوتر) هستش و در مقطع کارشناسی میتونید گرایش خودتون رو تغییر بدید
در ضمن شما برای جذب این دانشگاه باید حتما کنکور رشته شبکه و نرم افزار رایانه رو شرکت کنید و که در واقع همون کنکور فنی و حرفه ای هستش یعنی دوستانی که در شاخه کاردانش تحصیل میکنند در آخر باید کنکور فنی و حرفه ای رو شرکت کنند و از منابع کنکور فنی و حرفه ای باید استفاده کنند برای آمادگی کنکور
در صورت سوالات بیشتر لطفا با شماره 02166595859 و یا 09126200026 تماس حاصل فرمایید
موفق و پیروز باشید

علیرضا
1 سال قبل

سلام و خسته نباشید

ببخشید سهمیه فرهنگی و سهمیه بهزیستی تو رتبه تاثیر داره؟

1 سال قبل
پاسخ به  علیرضا

درود بر شما
برای پاسخ به سوالات شما لطفا با شماره 09126200026 تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند
موفق و پیروز باشید

یلسا
2 سال قبل

سلام کاردانی کامپیوتر ، تا رتبه چند باشیم دولتی قبول میشیم ؟ دانشگاه فنی حرفه ایی خورستان (اهواز)

مدیر
مونا رحیمی
2 سال قبل
پاسخ به  یلسا

سلام خدمت شما
برای قبولی در دانشگاه های دولتی حتما باید رتبه های خوبی کسب کنید به عنوان مثال برای جذب در دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای تهران باید رتبه های دو رقمی و تک رقمی داشته باشید.
اما برای شهرستان های دیگر با رتبه های 3 رقمی و 4 رقمی پایین 3 هزار میتوان جذب شد.
با آرزوی موفقیت

Danial
2 سال قبل

سلام،برای قبولی در کاردانی ناپیوسته شبکه ،دانشگاه منتظری مشهد،با سهمیه۵ درصد و معدل کل دیپلم ۱۸،چه درصد و رتبه ای باید کسب کنم؟
اگه دروس عمومی و پایه و غیر فنی رو بالای ۵۰ بزنم،تخصصی رو حدودا چند درصد باید بزنم؟
با تشکر

مدیر
مونا رحیمی
2 سال قبل
پاسخ به  Danial

درود بر شما دوست گرامی
لطفاً برای مشاوره رایگان با شماره 09126200026 تماس حاصل فرمایید
با آرزوی سلامتی و تندرستی

پیمان
2 سال قبل

سلام ببخشید من رشتم کامپیوتر هست و داوطلب ۱۴۰۰ هستم.میخواستم بدونم اگر فقط دروس فنی رو با ۵۰ درصد به بالا جواب بدم میتونم دانشکده های خارج از استان بومیم مثل مشهد(شهید منتظری) رو قبول بشم؟استان محل اخذ دیپلمم سیستان و بلوچستان هست.

مدیر
مونا رحیمی
2 سال قبل
پاسخ به  پیمان

با درود
دوست عزیز دانشگاه های دولتی همگی جذب دانشجو با رتبه ی های عالی رو جذب میکنند به همین دلیل شما برای جذب دانشگا شهید منتظری مشهد باید رتبه ی خوبی داشته باشید
در صورت سوالات بیشتر لطفاً با شماره 09126200026 تماس حاصل فرمایید تا به صورت رایگان مشاورین ما شما را راهنمایی کنند.
با آرزوی سلامتی و تندرستی

Fatemeh
2 سال قبل

واسه رشته کامپیوتر دانشکده شریعتی بهتره یا دانشکده ولیعصر؟

مدیر
مونا رحیمی
2 سال قبل
پاسخ به  Fatemeh

درود بر شما
دوست گرامی شما میتونید با مراجعه به سایت های این دو دانشگاه اطلاعات مورد نظر خودتون رو دریافت کنید
و در نهایت امکانات و سطح علمی دو دانشگاه رو با هم مقایسه کنید سپس انتخاب کیند
با آرزوی سلامتی

دهقان
2 سال قبل

سلام
برای دانشگاه های دولتی تهران بدون داشتن سهمیه از چه رتبه ای به پایین قبولیم

2 سال قبل
پاسخ به  دهقان

با سلام و درود
دوست عزیز در رابطه با این موضوع میتونید با شماره 09126200026 تماس بگیرید تا مشاورین ما شما را به صورت رایگان راهنمایی کنند.
با آرزوی موفقیت

محمدحسین شریفی
2 سال قبل

سلام و درود
چرا از قبول شدگان دانشگاه انقلاب اینقدر کم گذاشتین
میشه بگید دانشگاه انقلاب برای ورودی نوبت روزانه مهر ماه و بهمن ماه از چه رتبه تا چه رتبه قبول میکنه ؟؟

و چرا همه اول شمسی پور اولویت زدن بعد انقلاب
مگه شمسی پور بهتره ؟

ممنون میشم سوالاتمو پاسخ بدید

2 سال قبل

با سلام روز بخیر
کاربر گرامی دانشگاه انقلاب اسلامی فنی و حرفه ای رتبه های تک رقمی و دو رقمی را جذب میکنند اما تعداد جذب افراد این دانشگاه را در نوبت های مختلف میتوانید از دفترچه سازمان سنجش مشاهده کنید.
و در مورد دانشگاه شمسی پور باید خدمتتون عرض کنم که این دانشگاه به دلیل این که در سه رشته حسابداری ، الکترونیک و کامپیوتر به صورت تخصصی فعالیت دارد داوطلبان بیشتری جذب این دانشگاه میشوند.
در صورت سوالات بیشتر لطفاً با شماره 09126200026 تماس حاصل فرمایید تا مشاورین ما به صورت رایگان شما را راهنمایی کنند.
با آرزوی سلامتی

علی
2 سال قبل

سلام خوب هستین
ديپلمهاي مورد پذيرش شاخه نظري با كد مجازي: تجربی 16000
معنای این چیه تو دفترچه نوشته؟

2 سال قبل
پاسخ به  علی

با سلام و درود
علی عزیز لطفاً با شماره ی 09126200026 تماس بگیرید تا مشاورین تحصیلی ما شما را راهنمایی کنند.
موفق باشید

امیرحسین
3 سال قبل

سلام، من موقع ثبت نام کنکور کاردانی کامپیوتر 99 تمایل شرکت در دانشگاه ازاد گ غیر انتفایی رو زدم خیر یعنی دیگه نمیتونم برم به دانشگاه ازاد؟ لطفا زود جواب بدید

3 سال قبل
پاسخ به  امیرحسین

با سلام و درود
لطفاً با شماره ی 09126200026 تماس حاصل فرمایید تا در این زمینه مشاورین ما شما رو راهنمایی کنند .
موفق و سربلند باشید

زهرا
3 سال قبل

خیلی ممنون از پاسخ گویی تون
تا رتبه ی چندم عضو بنیاد میشن ؟

3 سال قبل
پاسخ به  زهرا

شما میتونید در سایت بنیاد نخبگان این اطلاعات رو کسب کنید

زهرا
3 سال قبل

سلام
خسته نباشید
رتبه های برتر کنکور کاردانی به کارشناسی فنی هم عضو بنیاد نخبگان میشوند؟

3 سال قبل
پاسخ به  زهرا

با سلام و درود
بله دوست گرامی همینطور میباشد

ریحانه
3 سال قبل

سلام خسته نباشید
این درسته ک میگن ممکنه کنکور لغو شه؟؟
بدجوری روی ذهنمون تاثیر گذاشته نمیتونم بخونیم

3 سال قبل
پاسخ به  ریحانه

با سلام
دوست عزیز در حال حاظر هیچ اطلاعیه جدیدی در مورد لغو کردن کنکور وجود ندارد.
و به تلاش خودتون برای مطالعه ای درس ها ادامه دهید.
با آرزوی موفقیت در کنکور

Nasi
3 سال قبل

سلام خسته نباشید
ببخشید من امسال کنکور دارم میخواستم بدونم که برای دانشگاه ملایر چه رتبه ای رو باید بیارم و این که من از شهرستان اراک میخوام ملایر قبول بشم بنا بر دلایلی باید چکار کنم که شهرستان ملایر قبول بشم

3 سال قبل
پاسخ به  Nasi

باسلام
شما میتونید در قسمت منابع و ضرایب اطلاعاتی در رابطه با این موضوع کسب کنید و قطعاً قبولی در دانشگاه های برتر کشور لازمه ی رتبه های بالای میباشد
سربلند و تندرست باشید

محی
3 سال قبل

خب چه دانشکده هایی در استان تهران هست ؟میشه لطفا دقیق بگین ممنون میشم چون تو قسمت کارنامه ها هم درست متوجه نشدم ممنون

3 سال قبل
پاسخ به  محی

با دورود بر شما
در تهران تنها دو دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای پسرانه وجود دارد که یکی دانشگاه انقلاب اسلامی واقع در یافت آباد میدان معلم میباشد و دیگری دانشگاه شمسی پور که واقع در میدان امام حسین خیابان دماوند میباشد.
و دانشگاه دولتی فنی و حرفه ای دخترانه وجود دارد که یکی دانشگاه دکتر شریعتی واقع در بزرگراه شهید تندگویان میدان بهمن میباشد و دیگری دانشگاه ولعصر که واقع در میدان امام رضا کیانشهر میباشد.
سلامت و پیروز باشید

محی
3 سال قبل

سلام خسته نباشید
من اگه از الان شروع کنم میشه دانشکده تهران رو بیارم یعنی میشه ؟

سینا
3 سال قبل

سلام من سال دیگه کنکور دارم تخصصیمم عالیه ولی من دارم وضع اینارو میبینم چرا کسی تخصصی رو ۱۰۰ نزده wtf اگه اوضاع اینطوری باشه که من رتبه ۱ میشم سال

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  سینا

سلام روز به خیر
انشاالله دوست گرامی با پشتکار و مطالعه دقیق و برنامه ریزی حتما موفق خواهید شد.
موفق باشید.

میلاد
3 سال قبل

سلام واقعا ممنون که به فکر فنی ها هستید .
یه سوال داشتم واسه مطالعه کنکور بهتر است به کلاس های کنکور برویم یا خودمان در خانه مثلا کتاب های تست که در سایت شما هست رو بخریم و مطالعه کنیم ؟

ناهید
4 سال قبل

سلام ببخشید میخواستم بدونم حداقل رتبه قبولی در دانشگاه روزانه چنده؟

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  ناهید

سلام روز به خیر
دوست عزیز لطفا به بخش کارنامه ها مراجعه نمایید.
موفق باشید.

نیما
4 سال قبل

سلام خدمتوتن ممنون ک چهارخونه به فکر ما فنی ها هم هس تقریبا باید چ رتبه ایی بیاریم تا روزانه تبریز قبول شیم؟
میخوام درصدامو با کسی ک تو اون مایه ها اورده مقایسه کنم

مینا
4 سال قبل

با سلام. خسته نباشید.
از حداقل و حداکثر رتبه قبولی در دانشکده فنی الزهرا مشهد اطلاعی دارید؟ گرایش نرم افزار

رضا
4 سال قبل

دیدن کارنامه سال های پیش خیلی مفید بود ممنون

فرهاد
4 سال قبل

واسه رشته کامپیوتر دانشگاه انقلاب بهتره یا شمسی پور؟

محمد
4 سال قبل
پاسخ به  فرهاد

تفاوتی ندارن جفتشون با کیفیت ترین دانشگاه های فنی هستن مخصوصا برای کامپیوتر .
بچه های غرب تهران میرن انقلاب اسلامی و بچه های شرق میرن شمسی پور ، چون کیفیتشون برابره و مسیر بهتر رو انتخاب میکنن .

فاطمه
4 سال قبل

اگر درسای عمومی رو نزنیم ولی درسای اختصاصی رو بالا بزنیم قبول میشیم؟