:عنوان آزمون

آزمون آنلاین توسعه برنامه‌ سازی و پایگاه داده

:زمان آزمون

20

دقیقه

:تعداد سوال

25

دانلود سوالات
--> آزمون آنلاین توسعه برنامه‌ سازی و پایگاه داده آزمون آنلاین توسعه برنامه‌ سازی و پایگاه داده آزمون آنلاین توسعه برنامه‌ سازی و پایگاه داده آزمون آنلاین توسعه برنامه‌ سازی و پایگاه داده آزمون آنلاین توسعه برنامه‌ سازی و پایگاه داده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

مشاهده پاسخنامه

گزینه خود را پر نمایید

1
1
2
3
4
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
1
2
3
4
7
1
2
3
4
8
1
2
3
4
9
1
2
3
4
10
1
2
3
4
11
1
2
3
4
12
1
2
3
4
13
1
2
3
4
14
1
2
3
4
15
1
2
3
4
16
1
2
3
4
17
1
2
3
4
18
1
2
3
4
19
1
2
3
4
20
1
2
3
4
21
1
2
3
4
22
1
2
3
4
23
1
2
3
4
24
1
2
3
4
25
1
2
3
4
صحیح
نادرست
بدون پاسخ

آزمون آنلاین توسعه برنامه‌ سازی و پایگاه داده آزمون آنلاین توسعه برنامه‌ سازی و پایگاه داده آزمون آنلاین توسعه برنامه‌ سازی و پایگاه داده
اعمال گزینه