قبولی های کنکور فنی حرفه ای 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه طبس - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه طبس - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته الکتروتکنیک- قبولی دانشگاه پسران شماره دو اصفهان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

قبولی های کنکور فنی حرفه ای 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه پسران شماره یک مشهد - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه پسران شماره یک مشهد - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه پسران شماره یک کرمان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه پسران شماره یک کرمان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری - قبولی دانشگاه فنی دختران شیراز - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری - قبولی دانشگاه فنی دختران شیراز - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه فنی دختران مشهد - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه فنی دختران مشهد - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه فنی دختران ملایر - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه فنی دختران ملایر - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری - قبولی دانشگاه شهید منتظری مشهد - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری - قبولی دانشگاه فنی پسران کرج - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه سروش اصفهان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه سروش اصفهان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه فنی دختران اردبیل - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه فنی دختران اردبیل - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری - قبولی دانشگاه شمسی پور تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری - قبولی دانشگاه شمسی پور تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه مهاجر اصفهان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه مهاجر اصفهان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه باهنر شیراز - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه باهنر شیراز - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه شمسی پور تهران- روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه شمسی پور تهران- روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری - قبولی دانشگاه شمسی پور تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری - قبولی دانشگاه شمسی پور تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری - قبولی دانشگاه فنی حرفه ای دختران اهواز - شبانه - کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری - قبولی دانشگاه فنی حرفه ای دختران اهواز - شبانه - کنکور هنرستان سال 95

رشته گرافیک - قبولی دانشگاه ولیعصر (عج) تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته گرافیک - قبولی دانشگاه ولیعصر (عج) تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته گرافیک - قبولی دانشگاه انقلاب تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته گرافیک - قبولی دانشگاه انقلاب تهران - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه سمنان دختران - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر- قبولی دانشگاه سمنان دختران - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر - قبولی دانشگاه مهاجر اصفهان - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر - قبولی دانشگاه مهاجر اصفهان - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری- قبولی دانشگاه فنی دختران نیشابور- روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری- قبولی دانشگاه فنی دختران نیشابور- روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر - قبولی دانشگاه دختران همدان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر - قبولی دانشگاه دختران همدان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته کامپیوتر - قبولی دانشگاهفنی پسران قزوین - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته حسابداری - قبولی دانشگاه فنی دختران اقلید - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه شهید قاضی طباطبایی ارومیه - روزانه - کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه شهید قاضی طباطبایی ارومیه - روزانه - کنکور هنرستان سال 95

رشته الکتروتکنیک - قبولی دانشگاه باهنر شیراز - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته الکتروتکنیک - قبولی دانشگاه باهنر شیراز - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته الکتروتکنیک - قبولی دانشگاه فنی پسران سبزوار - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته الکتروتکنیک - قبولی دانشگاه فنی پسران سبزوار - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته نقشه کشی معماری- قبولی دانشگاه فنی پسران زاهدان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته نقشه کشی معماری- قبولی دانشگاه فنی پسران زاهدان - روزانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه توحید آمل - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

رشته معماری- قبولی دانشگاه توحید آمل - شبانه- کنکور هنرستان سال 95

شاید شما اینها را هم دوست داشته باشید.

قبولی های کنکور فنی حرفه ای 95
قبولی های کنکور فنی حرفه ای 95
قبولی های کنکور فنی حرفه ای 95
قبولی های کنکور فنی حرفه ای 95
قبولی های کنکور فنی حرفه ای 95
قبولی های کنکور فنی حرفه ای 95

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)