کارنامه رتبه های برتر سال 94 در اکثر رشته های فنی حرفه ای -کاردانش 

کارنامه های کنکور فنی / کاردانش 94

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته معماری کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه های کنکور فنی / کاردانش 94

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته کامپیوتر کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته کامپیوتر کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته حسابداری کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته حسابداری کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته الکتروتکنیک کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته الکتروتکنیک کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته گرافیک کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته گرافیک کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته مکانیک خودرو کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته مکانیک خودرو کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته تربیت بدنی کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

کارنامه رتبه های برتر کشوری رشته تربیت بدنی کنکور سراسری فنی حرفه ای سال 1394

 کارنامه های تک کنکور کاردانی سال 1394 فنی حرفه ای /کاردانش

رتبه 6 رشته ساختمان سال 94

رتبه 6 رشته ساختمان سال 94

رتبه 13 رشته الکتروتکنیک کنکور هنرستان سال 94

رتبه 13 رشته الکتروتکنیک کنکور هنرستان سال 94

کارنامه رتبه 17 رشته الکتروتکنیک کنکور فنی حرفه ای - کاردانش سال 1392

کارنامه رتبه 17 رشته الکتروتکنیک کنکور فنی حرفه ای - کاردانش سال 1392

رتبه 38 رشته کامپیوتر سال 94

رتبه 38 رشته کامپیوتر سال 94

رتبه 39 رشته الکتروتکنیک سال 94

رتبه 39 رشته الکتروتکنیک سال 94

رتبه 43 رشته هنر های تجسمی سال 94

رتبه 43 رشته هنر های تجسمی سال 94

رتبه 50 رشته نقشه کشی معماری سال 94

رتبه 50 رشته نقشه کشی معماری سال 94

رتبه 56 رشته حسابداری سال 94

رتبه 56 رشته حسابداری سال 94

رتبه 72 رشته معماری سال 94

رتبه 72 رشته معماری سال 94

رتبه 76 رشته کامپیوترسال94

رتبه 76 رشته کامپیوترسال94

رتبه 122 رشته الکترونیک سال 94

رتبه 122 رشته الکترونیک سال 94

رتبه 123رشته معماری سال 94

رتبه 123رشته معماری سال 94

رتبه 155 رشته معماری سال 94

رتبه 155 رشته معماری سال 94

رتبه 161 رشته کامپیوتر سال94

رتبه 161 رشته کامپیوتر سال94

رتبه 182 رشته ساختمان سال 94

رتبه 182 رشته ساختمان سال 94

رتبه 313 رشته کامپیوتر سال94

رتبه 313 رشته کامپیوتر سال94

رتبه 371 رشته کامپیوترسال94

رتبه 371 رشته کامپیوترسال94

رتبه 447 رشته کامپیوتر سال 94

رتبه 447 رشته کامپیوتر سال 94

رتبه 458 رشته کامپیوترسال94

رتبه 458 رشته کامپیوترسال94

رتبه 469 رشته کامپیوترسال94

رتبه 469 رشته کامپیوترسال94

رتبه 1597 رشته کامپیوترسال94

رتبه 1597 رشته کامپیوترسال94

رتبه 7766 رشته حسابداری سال94

رتبه 7766 رشته حسابداری سال94

 کارنامه کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1394 

رتبه 2 رشته متالورژی سال 94

رتبه 2 رشته متالورژی سال 94

رتبه 17 رشته متالورژی سال 94

رتبه 17 رشته متالورژی سال 94

رتبه 23 رشته کامپیوتر سال 94

رتبه 23 رشته کامپیوتر سال 94

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)