برای مشاهده فیلم های آموزشی رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دهم هنرستان، بر روی آیکن فیلم مورد نظر خود بروید.

ریاضی 1

فیلم آموزشی ریاضی 1 پایه دهم فصل های 1 و 5 که به صورت کامل، همراه با حل مسئله و ذکر نکات مربوط به این فصل ها، توسط مهندس چالاک و دکتر توکلی آموزش داده شده اند، مناسب کلیه دانش آموزان پایه دهم هنرستان رشته شبکه و نرم افزار رایانه است که می خواهند این مباحث را برای موفقیت در این درس به طور کامل یاد بگیرند.

عربی

فیلم آموزشی عربی پایه دهم فصل 1 مباحث مربوط به فعل ماضی،مضارع و فعل های امر و نهی، که به صورت کامل، همراه با ذکر نکات مربوط به این فصل، توسط دکتر اصفهانی آموزش داده شده است، مناسب کلیه دانش آموزان پایه دهم هنرستان رشته شبکه و نرم افزار رایانه است که می خواهند این مباحث را برای موفقیت در این درس به طور کامل یاد بگیرند.

فیزیک

فیلم آموزشی فیزیک هنرستان فصل های 2 و 3 که به صورت کامل، همراه با حل مسئله و ذکر نکات مربوط به این فصل ها، توسط دکتر پیکر آموزش داده شده اند، مناسب کلیه دانش آموزان پایه یازدهم هنرستان رشته شبکه و نرم افزار رایانه است که می خواهند این مباحث را برای موفقیت در این درس به طور کامل یاد بگیرند.

دانش فنی پایه

فیلم آموزشی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار هنرستان فصل سیستم های عددنویسی که به صورت کامل، همراه با حل مسئله و ذکر نکات مربوط به این فصل، توسط مهندس علی یگانه آموزش داده شده است، مناسب کلیه دانش آموزان پایه دهم هنرستان رشته شبکه و نرم افزار رایانه است که می خواهند این مباحث را برای موفقیت در این درس به طور کامل یاد بگیرند.

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)