سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون تیزهوشان پایه ششم سال 1396-1397

سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97

سوالات و پاسخنامه درس استعداد تحلیلی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97
سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97
سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97
سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97

سوالات و پاسخنامه درس قرآن تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس قرآن تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس قرآن تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس ادبیات فارسی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس ادبیات فارسی تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس ادبیات فارسی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس تفکر و پژوهش تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس تفکر و پژوهش تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس علوم تجربی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس علوم تجربی تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس علوم تجربی تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس علوم تجربی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97

شاید شما اینها را هم دوست داشته باشید.

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)